بررسی عوامل اثرگذار در انتخاب مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانس‌های گردشگری استان کردستان

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

صنعت گردشگری در دو دهه گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و امروزه نقش مهمی را در اقتصاد به طور فزاینده ایفا می‌کند. اهمیت این بخش از افزایش درآمد، ایجاد فرصت‌های شغلی، تشویق بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها نمایان می‌شود. آگاهی و دانش در مورد عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری مورد نیاز آژانس‌های گردشگری، صنعت حمل و نقل، هتل‌ها و رستوران‌ها می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب یک مقصد گردشگری و همچنین اهمیت هر کدام از این عامل‌ها مشخص شود. جهت سنجش عامل‌های فوق از لحاظ تأثیرگذاری در انتخاب مقصد مسافرتی از پرسشنامه استفاده شده است. یافته‌های تحقیق از طریق تحلیل نتایج حاصل از 270 پرسشنامه و با بهره‌گیری از آزمون پیرسون  و آزمون رتبه‌ای فریدمن برای آزمون فرضیات و رتبه‌بندی آنها مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از ضریب آلفای کرونباخ به منظور سنجش  روایی و پایایی پرسشنامه استفاده شد ( 0.83). نتیجه آزمون فرضیات حاکی از تأیید تمامی فرضیات تحقیق دارد به عبارت دیگر تمامی عوامل مورد بررسی در انتخاب مقصد مسافرتی تأثیر معنی‌داری دارند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تمامی عوامل فوق به نوبه خود در انتخاب مقصد مسافرتی تأثیر دارد. و نیز مشخص شد عامل اقتصادی به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار در انتخاب مقصد مسافرتی می‌باشد و سپس به ترتیب عوامل برنامه‌های آژانس، عامل جغرافیایی– طبیعی، برنامه‌های فردی، عامل اجتماعی– فرهنگی، عوامل سیاسی و سایر عوامل در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the effective factors in choosing travel destinations among customers of Kurdistan travel agencies

نویسندگان [English]

  • Fateh Habibi
  • Zahed Kermajian
چکیده [English]

Tourism industry has developed rapidly in the last two decades and today the economic importance of tourism is significant. In many countries, tourism is an important factor of economic development. The importance of this sector can be inferred from the fact that it increases earnings, creates employment opportunities, encourages the private sector and develops infrastructures. Tour operators, transportation industry, hotels and restaurants need to recognize and have knowledge of changes in the most important factors of tourism demand. The purpose of this study is to investigate the most important factors influencing the choice of a tourism destination and the importance of these factors. questionnaires are used to evaluate the factors that influence the choice of destination. 270 questionnaires were analyzed using Pearson test and Friedman test was. Reliability of questioners also was examined by Cronbach’s alpha coefficient (o.83). Results show that all factors have an influence on choosing a travel destination. In addition, Economic factors are also recognized to be the most important factor in choosing travel destination and factors of the Agency's programs, geographical- natural factors, personal factors, sociocultural, political and other factors are ranked lower. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Incentive tourism
  • Travel Agencies
  • Kurdistan province
ابراهیم‌زاده، عیسی، و آقاسی‌زاده، عبدالله. (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیة ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی swot. مطالعاتوپژوهشهایشهریومنطقهای، سال اول، شمارة اول، 128-107.

ابراهیم‌زاده، عیسی، فراهانی، راضیه ولاشجردی. (1391). «تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن، مطالعة موردی: گردشگران نوروزی شهرستان محلات». فصلنامة مطالعات شهری، شمارة چهارم: 10-1.

بازرگان، عباس، سرمد، زهره و حجازی، الهه. (1381). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. چاپ ششم، تهران: نشرآگاه.

تقوی، مهدی و قلی پور سلیمانی، علی. (1389). « عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگری ایران». پژوهشنامة اقتصادی، سال نهم، شمارة سوم: 172-157.

جاروندی، رضا، و نازفر فرقانی. (1387). «مقایسه انگیزه‌های سفردر میان دو نسل جوان و بزرگسال  مطالعة موردی: مسافران شهر شیراز». پژوهش جوانان،فرهنگوجامعه، شمارة دوم.

جهانیان، منوچهر و زهرا نادعلی‌پور. (1388)، مدیریت گردشگری (تعاریف، ماهیتواجزاء). تهران: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی.

حبیبی، فاتح و عباسی‌نژاد، حسین. (1384)، «تصریح و تخمین تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی ـ مقطعی». مجلة تحقیقات اقتصادی، شمارة 70 .

حیدری، رحیم. (1387). مبانی برنامهریزی صنعت گردشگری، چاپ دوم. تهران: انتشارات سمت.

رنجبریان، بهرام. (1385). «وجهة استنباط‌شده از ایران به‌عنوان یک مقصد گردشگری». مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان، شمارة 2 : 80-69.

رنجبریان،بهرام و زاهدی، محمد. (1389الف)، بازاریابی گردشگری ،چاپ هشتم. اصفهان: انتشارات چهار باغ.

شاهیوندی، احمد، رییسی وانانی، رضا و سلطانی، مرضیه. (1390). « تأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی» .فصلنامة نظموامنیتانتظامی، سال چهارم، شمارة 1: 165-137.

صیدایی، سیداسکندر و هدایتی مقدم، زهرا. (1389)، «نقش امنیت در توسعة گردشگری». فصلنامةتخصصیعلوماجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال چهارم، شمارة 7: 110-97.

کاظمی، علی و همکاران. (1389). «شناسایی مزیت‌های رقابتی در صنعت گردشگری به‌منظور جذب گردشگران خارجی، موردمطالعه: استان اصفهان». مطالعاتوپژوهشهایشهریومنطقه‌ای، سال دوم، شمارة 5: 110-93.

کاظمی، مهدی. (1387). «تحیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعة گردشگری چابهار». فصلنامة جغرافیا و توسعه، شمارة 12: 100-81.

موحد، علی. (1386). گردشگریشهری. تهران: انتشارات سمت.

مومنی، منصور و علی فعال قیومی. (1386). تحلیلهایآماریبااستفادهاز PSS ، تهران: انتشارات نشر نو.

نوبخت، محمدباقر و الهام پیروز. (1384). توسعة صنعتگردشگریدرایران،موانعو راهکارها، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

هزارجریبی، جعفر و نجفی، ملک محمد. (1389). «اعتماد اجتماعی و توسعة گردشگری». مطالعاتوپژوهشهایشهریومنطقهای، سال دوم، شمارة 7: 70-53.

الوانی، سیدمهدی و پیروزبخت، معصومه. (1385). فرایند مدیریت گردشگری. تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

 

Baloglu, Seyhmus and Mangaloglu, Mehmet  ) 2001(,«  Tourism destination images of Turkey, Egypt, Greece, and Italy as perceivedDestination», Tourism Management ,vol 27: 589–599.

Lam, Terry and H.C. Hsu Cathy )2006(,«  Predicting behavioral intention of choosing a travel»,

Martin, Juan L and Eugenio، Soria Juan A Campos )2010(,«   Climate in the region of origin and destination choice in outbound tourism demand», Tourism Management, vol 31: 744–753.

Muniz, Teresa Garin (2007(,«  German demand for tourism in Spain», Tourism Management, vol 28: 12–22.

Sangpikul, Aswin )2008(,«  Travel Motivations of Japanese Senior Travellers to Thailand», Journal of Tourism Research, vol 10: 81–94.

Song, Haiyan and K. F. Wong Kevin ) 2003(,«  Modelling and forecasting the demand for Hong Kong tourism», Hospitality Management, vol 22: 435–451.

World Tourism Organization (WTO) (2015): www.world tourism .org.