شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر پذیرش شهروندی شرکتی در کسب ‌وکارهای گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 3. کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

4 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

10.22034/jtd.2020.205716.1856

چکیده

امروزه صنعت گردشگری علاوه بر وجه تجاری خود، به عنوان صنعتی شناخته شده که حامی بهبود وضعیت معیشت جوامع محلی در مقصدهای گردشگری است؛ بنابراین، درگیر بودن با مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی و شهروندی شرکتی در صنعت گردشگری با تعهد سازمان‌های فعال، در فرآیند سفر، از ابتدای آن تا انتهای آن مرتبط است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش شهروندی شرکتی در کسب‌ و کارهای صنعت گردشگری است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع آمیخته اکتشافی مبتنی بر تحلیل مضمون از طریق مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA-12 و ساختاردهی و تعیین ارتباط متقابل عوامل از طریق تصمیم‌گیری چندمعیاره با استفاده از تکنیک دیمتل است. جامعه آماری در بخش کیفی، اسناد و مدارک آرشیوی و در بخش کمی، خبرگان دانشگاهی و مدیران کسب و کارهای گردشگری شهر تهران است که تعداد 7 منبع آرشیوی در بخش کیفی و 16 نفر از خبرگان به عنوان نمونه در بخش کمی انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که 21 عامل شناسایی شده در 3 بخش عوامل مربوط به محیط صنعت، عوامل مربوط به سازمان و عوامل مربوط به محیط کلان قابل تفکیک است که از این میان در کسب و کارهای گردشگری به ترتیب عوامل مربوط به محیط صنعت، عوامل مربوط به سازمان و عوامل مربوط به محیط کلان دارای بیشترین اهمیت هستند. همچنین، عوامل مربوط به محیط صنعت به عنوان یک محرک و معیار علّی در تمام سیستم تأثیرگذارتر از بقیه عوامل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Influencing Corporate Citizenship Acceptance in Tourism Businesses

نویسندگان [English]

  • Hamid reza Irani 1
  • morteza soltani 2
  • moloud jamshidzade 3
  • yavar babaei 4
1 College of Farabi, University of Tehran
2 university of tehran
3 3. Master of Tourism Marketing, College of Farabi, University of Tehran.
4 Allame tabatabaei univercity
چکیده [English]

Today, the tourism industry, in addition to its commercial face, is recognized as an industry that supports the livelihoods of local communities in tourism destinations; therefore, engaging in the concept of corporate social responsibility and citizenship in the tourism industry with the commitment of active organizations in the travel process, Its beginning is connected to its end. The purpose of this study is to identify the factors affecting the acceptance of corporate citizenship in tourism industry businesses. This research is an applied and explorative mixed method based on thematic analysis based on basic, organizing and pervasive themes using MAXQDA-12 software and structuring and determining the interrelationships of factors through multi-criteria decision making using Demetel technique. . The statistical population is in the qualitative section, archival documents and in the quantitative section, academic experts and managers of tourism business in Tehran. The findings of the study indicate that 21 factors identified in three sections are factors related to industry environment, organization factors and macro environment factors, among which in tourism businesses are factors related to industry environment Organizational and macro-environmental factors are of the utmost importance. Also, factors related to the industry environment as a causal driver in the whole system are more influential than other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Tourism
  • social responsibility
  • Corporate citizenship
  • Tourism Businesses