بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

2 مدرس دانشگاه علمی-کاربردی اسفراین

3 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/jtd.2019.165683.1612

چکیده

تحقیق حاضر با هدف برسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری در هتل های 3، 4و 5 ستاره استان آذربایجان شرقی درتابستان 1395 صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده از کارکنان هتل های شهر تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. تحقیق حاضر،از نظر هدف،کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. در این تحقیق تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی به طور مستقیم، تاثیر مستقیم و غیر مستقیم هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی و همچنین تاثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی به طور مستقیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده در تحلیل مسیرهای مستقیم حاکی از آن است که، هوش هیجانی بر رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین تأثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی نیز، مثبت و معنادار است. در تحلیل مسیر غیر مستقیم، متغیر هوش هیجانی از طریق نقش واسط رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معنا داری دارد. در این بین تاثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی، با بزرگترین ضریب مسیر، نسبت به سایر متغیرها دارای بیشترین تاثیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the Mediating Role of Job Satisfaction in the Impact of Emotional Intelligence on Organizational Citizenship Behavior in the Hotel Industry (Case Study: Hotels Tabriz City)

نویسندگان [English]

  • jafar bahari 1
  • samira mohammadi 2
  • Marjan Bazleh 1
  • Shahla bahari 3
1 Phd Student In Tourism Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
2 Lecturer of applied science-Bojnourd
3 Department of Management ,Payame Noor University ,Tehran ,Iran.
چکیده [English]

This research is accomplished to study the interface role of job satisfaction of exciting intelligence on corporate citizenship's behavior in hotel industry at the hotels whit three, four and five stars in eastern Azarbayjan Province in the summer of 2016. The required data of this research are collected whit the method of simple random sampling from hotels of Tabriz city's stuff by questionnaire. This research is applicable and on basis of colleting data's method is descriptive survey. In this research, the method of structural equation has been used by means of smart PLS software in order to analysis of data. In this research, the affection of exciting intelligence directly, direct and indirect affection of exciting intelligence on corporate citizenship's and also the affection of job satisfaction on corporate citizenship's behavior are studied directly. The results of analysis of direct routs show that the exciting intelligence has a positives and meaningful impact on job satisfaction and corporate citizenship's behavior. In the indirect analysis of rout, the variable of exciting intelligence has a positive and meaningful impact on corporate citizenship's behavior, by the interface role of job satisfaction. Mean while, the affection of job satisfaction on corporate citizenship's behavior, with the largest path coefficient, has the most affection in comparison with other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Job Satisfaction
  • organizational citizenship behavior
  • Hotel Industry
  • Tabriz