ساخت و اعتباریابی مقیاس وفاداری به مقصد گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت جهانگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2020.207179.1866

چکیده

وفاداری گردشگران به یک مقصد، هم به عنوان راهبرد رهبری و هم به عنوان کشتی نجات در ذهن مدیران یک مقصد نقش بسته است. ساخت و اعتباریابی مقیاس «وفاداری به مقصد» هدف پژوهش حاضر است. پژوهش حاضر با رویکرد اثبات‌گرایی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش، شامل گردشگرانی است که در یک سال اخیر، حداقل سه بار در مقصد گردشگری «الف» حضور داشتند. حجم نمونه از طریق دستورالعمل مربوطه،‌ 340 نفر برآورد گردید و روش نمونه-گیری دردسترس بود. در جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی الکترونیکی استفاده شد. در تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به وسیله‌ی نرم‌افزارهای SPSS26 و لیزرل 8/8 استفاده شد. پس از تحلیل عاملی اکتشافی 17 معیار وفاداری به مقصد که از ادبیات استخراج گردیده بود، 4 عامل تعیین و نام‌گذاری شدند که شامل: «تمجید‌گری و ثابت‌قدمی برای مقصد با 5 گویه»، «برتر‌بینی مقصد با 5 گویه»، «وابستگی به مقصد با 4 گویه» و «ایثارگری برای مقصد با 3 گویه» می‌باشند. سپس تحلیل عاملی مرتبه-ی اول و دوم انجام شد که نتایج مورد تایید و مطلوب بود. با توجه به مجموع تحلیل‌ها و یافته‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که مقیاس وفاداری به مقصد از پایایی و روایی مطلوبی در جامعه گردشگران مورد بررسی، برخوردار بوده است. تمایز این مقیاس با مقیاس‌های پیشین در توجه به رفتار وفاداری و نه فرآیند وفادارسازی، ذهنی-عینی بودن مقیاس و قابلیت طرح گونه‌شناسی و بخش‌بندی بازار مبتنی بر این مقیاس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructing and Validating of Destination Loyalty Scale

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari
PhD Student, Department of Tourism Management, Faculty of Management & Accounting, Allame Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Tourists’ loyalty to a destination is carved in mind of destination managers both as a leadership strategy and as a ship of salvation. also, the purpose of this paper is Constructing and Validating of Destination Loyalty Scale. The study was conducted with a positivist approach based on structural equation modeling. The statistical population of the research includes the tourists who have been to the “A” tourism at least three times in the last year. The sample size was estimated to be 340 according to the relevant guidelines and the sampling method was non-random convenience sampling. Data calculated by electronic questionnaires. Data were analyzed through exploratory and confirmatory factor analysis by SPSS26 and Lisrel 8.8 . with a study of literature, 17 criteria for loyalty to the destination were extracted. After the EFA analysis of criteria, were identified and named 4 factors that include: “Praising and stayers to the destination” with 5 items, “Superiority of destination” with 5 items, “Dependency on destination” with 4 items and “Sacrificing for the destination” with 3 items. Then the first and second-order factor analysis was performed and the results were acceptable and desirable. Based on the analysis and findings, it can be concluded that the destination loyalty scale has good reliability and validity in the surveyed tourist. The difference between this scale and previous scales is that instead of emphasizing the loyalty process, it emphasizes loyalty behavior, it is a subjective-objective scale and also, it has the ability to design typology and market segmentation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination Loyalty
  • Tourism
  • Constructing and Validating of Scale