تحلیل ادراک ذینفعان از مسئولیت اجتماعی مجتمع‌های گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه تربیت مدرس

2 جغرافیا- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران - ایران

3 مدرس دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jtd.2019.174595.1672

چکیده

در سه دهه‌ی اخیر، توجه به اثرات سازمان در جامعه، به ظهور مفهوم جدید و مهمی در پژوهش‌های کسبوکار به نام مسئولیت اجتماعی انجامیده است .مسئولیت اجتماعی به مشارکت داوطلبانه‌ی سازمان در توسعه‌ای پایدار فراسوی الزامات قانونی اشاره دارد .درحالی که اکثر سازمان‌ها امروزه اعتقاد دارند که باید به مسؤولیت‌های اجتماعی با رویکرد توسعه‌ی پایدار توجه داشته باشند، دامنه مسئولیت اجتماعی مجتمع‌های گردشگری روستایی چندان مشخص نیست و درک مناسبی از ابعاد مسؤولیت اجتماعی آن‌ها وجود ندارد. برای تبیین نوع ومحتوای آن در مجتمع‌های گردشگری روستایی، نیازمند آگاهی از ادراک ذینفعان(گردشگران، مدیران محلی، مدیران مجتمع و اجتماع محلی) هستیم؛موضوعی که در مطالعات داخلی کمتر به آن توجه شده‌است. لذا این مطالعه به بررسی و تحلیل ادراک ذینفعان از مسئولیت اجتماعی مجتمع‌های گردشگری روستایی در استان تهران پرداخته‌است. از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات و از نرم‌افزار SPSS برای تحلیل داده‌ها استفاده شده‌است. نتایج نشان از آن دارد که بین درک اجتماع محلی و گردشگران، مدیران محلی و مدیران مجتمع، اجتماع محلی و مدیران مجتم و مدیران محلی و گردشگران تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Analysis of Stakeholders Perception of ecolodges Social Responsibility

نویسندگان [English]

  • nafise fazli 1
  • abdoreza eftekhari 2
  • مهدی پورطاهری 3
1 student
2 Professor/ Tarbiat Modars University
3 professor/tarbiat modars univesity
چکیده [English]

In the last three decades, attention to the effects of the organization in society has led to the emergence of a new and important concept in business research in the name of social responsibility. Social responsibility refers to the voluntary participation of the organization in sustainable development beyond the legal requirements.While most organizations today believe that social responsibility should be considered with a sustainable development approach, the scope of social responsibility of rural tourism complexes is not clear and there is no proper understanding of the extent of their social responsibility.
 In order to explain its type and content in rural tourism complexes, we need to be aware of stakeholders' perceptions (tourists, local managers, community managers and local community), which has been neglected in domestic studies
 Therefore, this study has been designed to analyze the perceptions of stakeholders about the social responsibility of rural tourism complexes in Tehran province.
A questionnaire was used to collect data and SPSS software was used for data analysis. The results indicate that there is a difference between the perception of the local community and tourists, local managers, and community managers, local communities and managers, and local managers and tourists

کلیدواژه‌ها [English]

  • social responsibility
  • sustainable development
  • Stakeholders