تبیین الگوی توجه بصری در رفتار خرید تکانشگری مشتریان صنعت گردشگری با روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، گروه مدیریت، همدان، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، گروه مدیریت، کرمانشاه، ایران.

3 دانشگاه بوعلی همدان، گروه مدیریت، همدان، ایران.

10.22034/jtd.2020.207879.1872

چکیده

تلاش علم بازاریابی بر این است که شیوه‌های رفتار مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد. برای همین تحلیل تاثیرهای رفتار مشتری بر استراتژی‌های بازاریابی، گامی فراتر از یک علم است و نوعی هنر به شمار می‌آید. رفتار مشتری شامل فرآیندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد فعالیت‌های مربوط به خرید و مصرف وجود دارد. در ورای هر عمل خرید یک فرآیند مهم تصمیم-گیری نهفته است که باید بررسی شود. این پژوهش از نظر نتیجه، جزء تحقیقات توسعه‌ای قلمداد می‌گردد زیرا به دنبال تبیین الگوی توجه بصری در رفتار خرید تکانشگری مشتریان صنعت گردشگری می‌باشد. از لحاظ هدف انجام، این تحقیق جزء تحقیقات کاربردی است. در پژوهش حاضر، برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌گردد که ابزار این روش مقالات، کتابها و پایان نامه ها خواهد بود. طبق یافته های پژوهش در روش کدگذاری باز و محتوایی (محوری) بیش از 110 کد باز از منابع تایید شده در گام‌های قبلی استخراج شد. پس از بررسی کدهای باز و دسته بندی آنها، محقق در قالب 8 مفهوم و 19 مقوله فرعی و 21 مقوله اصلی را با استفاده از پارادیم استراوس و کوربین دسته بندی نموده است. مطالب و اطلاعات استخراج شده از فراترکیب در واقع پاسخ سوالات اساسی فراترکیب و پژوهش را ارائه می دهند. سوال اصلی عبارت است از: مولفه ها یا متغیرهای اصلی خرید تکانشگری مبتنی بر توجه بصری گردشگران کدامند؟» این عوامل پس از بررسی و تایید توسط خبرگان شامل عوامل فردگرا، عوامل بازارگرا، عوامل محیط گرا و عوامل باور گرا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Pattern of Visual Attention in Impulsive Purchasing Behavior of Tourism Industry Customers by the metasynthesis Method

نویسندگان [English]

  • SAJAD FAROKHI 1
  • farshid namamian 2
  • ali asgharisarem 3
  • tohfeh ghobadi 1
1 management department, humanity sciences faculty, islamic azad university, hamedan branch, hamedan, iran.
2 Department of Management, Kermanshah Azad University
3 department of management, booali university, hamedan, iran.
چکیده [English]

Marketing science is trying to influence the way customers behave. So analyzing the impact of customer behavior on marketing strategies is a step beyond science and an art. Customer behavior involves a variety of psychological and social processes that exist before and after purchasing and consumption activities. Behind every purchase process lies an important decision-making process that needs to be examined. This research is considered as a developmental research in terms of results because it seeks to explain the pattern of visual attention in impulsive purchasing behavior of tourism industry customers. In terms of purpose, this research is part of applied research. In the present study, the library method is used for data collection, which will be used for articles, books and dissertations. According to the findings of the open source and content coding approach, more than 110 open source codes were extracted from sources verified in previous steps. After examining open source code and categorizing them, the researcher categorized them into 8 concepts, 19 subcategories, and 21 main categories using the Strauss and Corbin paradigm. Extracurricular information and information actually provide answers to the basic questions and research. The key question is: What are the main components or variables of impulsive buying based on tourists' visual attentions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • visual attention
  • shopping behavior
  • impulsive shopping
  • tourism industry
  • Meta synthesis