طراحی و تبیین مدل هتلداری سبز سودآور مبتنی بر استراتژی داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران؛

2 دانشیارگروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران؛

3 استادیارگروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران؛

10.22034/jtd.2019.205120.1852

چکیده

نظر به اهمیت موضوع هتلداری سبز در چشم انداز صنعت گردشگری، هتلداران باید اطمینان حاصل نمایند که تدوین و پیاده سازی استراتژی های زیست محیطی، ضمن مشروعیت بخشی به فعالیت تجاری آن ها در جامعه، باعث بهبود عملکرد مالی و سودآوری نیز خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل هتلداری سبز سودآور مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد و از طرح نظام مند اشتراوس کوربین استفاده شده است. به منظور گردآوری داده ها با 16 خبره علمی- عملی شامل خبرگان شاغل در صنعت هتلداری و اساتید دانشگاه، مصاحبه های باز صورت گرفت. طبق دستور العمل کدگذاری باز، محوری و انتخابی، داده ها در قالب 15 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شده است. مدل یکپارچه هتلداری سبز سودآور نشان
می دهد که سودآوری هتل ها تابعی از بستر محیطی حاکم بوده و بستر محیطی حاکم(مقوله علی)، به عنوان شرط علّی بروز رفتارهای سبز(مقوله محوری) به شمار می رود و توانمندی های سبز(مقوله کنش و واکنش)، عوامل درون سازمانی(عوامل مداخله گر) و ثبات نسبی (عوامل زمینه ای)، منجر به پیامد نهایی یعنی عملکرد مالی سودآور می شود. با توجه به شکاف تحقیقاتی در این زمینه، پیشنهاد می شود که به موضوع هتلداری سبز به عنوان یک موضوع مهم در چشم انداز مطالعات گردشگری، توجه بیش تری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining model of profitability green hospitality based on Grounded strategy

نویسندگان [English]

  • Zahra Hoseinizadeh Harat 1
  • Mahmoud Moeinaddin 2
  • forough heyrani 3
1 Ph.D student, Islamic Azad university of Yazd, Yazd, Iran;
2 Associate Professor of Accounting, Isamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran;
3 Isamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran;
چکیده [English]

Considering the importance of green hospitality in the tourism industry perspective, hoteliers need to ensure that the formulation and implementation of environmental strategies, while legitimizing their business activities in the Society, also improves financial performance and profitability. The main purpose of this study is to design a profitable green hospitality model based on grounded theory and it uses the systematic design of Strauss and Corbin. In order to collect data, 16 open-ended interviews were conducted with experts in the hospitality industry and university professors. According to the open, axial and selective coding instruction, the data is conceptualized into 15 subcategories and 6 main categories. Integrated model of profitable green hospitality shows that hotel profitability is a function of the dominant environmental context, and the dominant environmental context (causal category) is the causal condition for green behaviors (Axial category) and green capabilities (Action and reaction category), intra-organizational factors (interfering factors) and relative stability (contextual factors) lead to the ultimate outcome, namely profitable financial performance. Given the research gap in this area, it is suggested to pay more attention to the topic of green hospitality as an important topic in the perspective of tourism studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Hospitality
  • Profitable Financial Performance
  • Grounded theory
  • Green Hospitality integrated model