شناسایی و اولویت بندی معیارهای هویت شهر مبتنی بر تصویرذهنی اولیه و ثانویه گردشگران (مطالعه تجربی: شهر بابلسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jtd.2020.196383.1791

چکیده

یکی از راه‌های توسعه گردشگری، بهبود تصویر ذهنی گردشگران از مقصد است. ازآنجاکه هویت یک شهر به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند، نقش ویژه‌ای در تصویر ذهنی گردشگران دارد هدف مقاله حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای هویت شهری مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران است. بر این اساس ابتدا از طریق روش تحلیل محتوا و بررسی دیدگاه‌های نظری و مصادیق داخلی و خارجی و مصاحبه با متخصصان 9 معیار هویت شهری مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران تبیین شد. برای آزمودن معیارهای تبیین شده در ابتدا 30 نفر که تاکنون به بابلسر نیامده بودند مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. برای آزمودن تصویر ذهنی ثانویه 98 گردشگر شهر بابلسر بر اساس روش نمونه‌گیری کوکران با ضریب خطای 1/0 انتخاب و پرسشنامه‌ای 35 سنجه‌ای منطبق بر 9 معیار نهایی و بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت در اختیارشان قرار داده شد و نتایج پرسشنامه بر اساس آزمون فریدمن تحلیل و رتبه‌بندی شد؛ که درنهایت مهم‌ترین معیارهای هویت شهری مؤثر بر تصویر ذهنی اولیه و تصویر ذهنی ثانویه به تفکیک حاصل شد. نتایج بیانگر برجسته بودن معیار «تمایز و منحصربه‌فرد بودن » و«ویژگی‌های زیست‌محیطی » و از طرفی کمرنگ بودن معیارهای«فرهنگ و آداب‌ورسوم » و«ویژگی‌های کالبدی » در تصویر ذهنی گردشگران است که نشانگر غفلت و بی‌توجهی نسبت به این دو معیار هویتی در شهر بابلسر است. از نتایج این پژوهش می‌توان در برنامه‌ریزی توسعه شهری بابلسر در جهت ارتقا وضعیت کالبدی و فرهنگی شهر استفاده کرد که پیشنهاد‌هایی در این مورد ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of City Identity Criteria Based on Primary and Secondary Mental Image of Tourists (Experimental Study: Babolsar City)

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Alereza Amiri 1
  • farah habib 2
  • hossein zabihi 3
1 PhD. Candidate, Department of Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Urban Development, Department of Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Urban Development ,Department of Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Improving tourists' mental image of a destination is one of the approaches in tourism development. The identity of a city, has a great impact on tourists' mental image. So this paper aims to recognize and prioritize o the identity-related criteria of a city that have a higher impact on tourists' mental image. According to this, as a first step, 9 criteria, that have high impacts on tourists' mental image, are evolved based on the internal and external instance and interviews with experts.
To verify the impact of 9 criteria on tourists' initial or pre-trip mental image, at first, 30 persons that have not ever come to Babolsar were deeply interviewed.
Also to examine the post-trip or secondary mental image of Babolsar tourist, 98 tourists were selected considering Cochran's error coefficient of 10 percent to fill a questionnaire of 35 questions.
The questions were determined based on 9 evolved criteria.
The answers were analyzed and sorted based on Friedman Test. Finally, the most important identity-related criteria with a high impact on the initial and secondary mental image are acquired.The results demonstrate that "Discriminative and uniqueness" and "Environmental characteristics" criteria are of high significance.
On the other hand, "Culture and customs" and "Physical properties" criteria have not a proper impact on tourists' mental image which means of these identity-related criteria of Babolsar are neglected in city development.
Based on the results, The present research has suggestions for Babolsar's development plans, to improve its physical and cultural situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City identity
  • Tourism
  • Primary mental image
  • Secondary mental image
  • Babolsar