نقش تعدیل‌کنندگی خو گرفتن با رسانه اجتماعی و شدت رابطه در ارتباط بین اعتماد و قصد بازدید در صنعت گردشگری تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت کسب‌وکار، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/jtd.2019.183357.1714

چکیده

امروزه پذیرفتن رسانه‌های اجتماعی به عنوان جزئی از گردشگری و کسب‌وکار منجر به موفقیت بیشتر صنایع در دنیا شده است؛ بنابراین هدف این مطالعه، تحلیل نقش تعدیل‌کنندگی خو گرفتن با رسانه اجتماعی و شدت رابطه در ارتباط میان اعتماد و قصد بازدید در صنعت گردشگری شهر تبریز است که اطلاع‌یابی از رسانه اجتماعی نیز از اولویت‌های این بررسی است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران داخلی و خارجی شهر تبریز است که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از نظرات 263 گردشگر برای بررسی پژوهش کمک گرفته شده است. پژوهش حاضر به صورت کمی است و برای سنجش رابطه بین متغیرها نیز از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحلیل داده‌ها نشان می‌دهند که به جز نقش تعدیل‌کنندگی شدت رابطه در ارتباط بین اطلاع‌یابی از رسانه اجتماعی و قصد بازدید، همه روابط معنادار و قابل‌توجه است. این مطالعه نشان می‌دهد، زمانی که افراد از رسانه مورد نظر، آشنایی دقیق‌تری داشته باشند، اعتماد به رسانه موجبات افزایش بازدید از محل مورد نظر را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social media involvement and tie strength moderation in relationship between trust and visit intention in the tourism industry of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Younis Jabarzadeh 1
  • Seyed Samad Hosseini 1
  • Younes Nikkhah 2
  • Soureh Shokri 3
  • Payman Sabri 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Master of Business Management, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Master of Business Administration, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Today, accepting social media as part of tourism and business has led to the success of most industries in the world. Therefore, the purpose of this study is to analyze the role of social media involvement and tie strength moderating in relationship between trust and visit intention in the tourism industry of Tabriz. In this area, the social commerce information seeking is also the priority of this review. The statistical population of this study is domestic and foreign tourists of Tabriz which was selected by simple random sampling from 263 tourists' opinions. The present study is quantitative and structural modeling is used to measure the relationship between variables. The results of the data analysis show that, apart from the role of tie strength moderation in the relationship between social commerce information seeking and visit intention, all relationships were meaningful and significant. This study shows that when people are more aware of the target media, trust in the media increases the number of visits to the target location.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • Social media involvement
  • Information Seeking
  • Tie strength
  • Visit intention