تدوین سناریوهای پیش‌رو در زمینه آینده توسعه گردشگری پایدار استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی،دانشکده معماری و شهرسازی،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسامی، قزوین، ایران؛

2 دانشیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکدۀ محیط زیست، پردیس فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران؛

3 استادیار گروه شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسامی، قزوین، ایران؛

10.22034/jtd.2020.206125.1861

چکیده

امروزه آینده‌نگاری به طور گسترده‌ای در بسیاری از علوم و برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به کار گرفته می‌شود. سناریونویسی به عنوان یکی از روش‌های آینده‌پژوهی، ابزاری برای تحلیل سیاست‌ها و شناخت شرایط، تهدیدات، فرصت‌ها، نیازها و ارزش‌های برتر آینده است. هدف از این پژوهش شناسایی سناریوهای ممکن و محتمل آینده توسعه گردشگری پایدار استان گیلان در افق 1425می‌باشد. پژوهش پیش‌رو با بهره‌گیری از روش تحلیل ساختاری که یکی از روش‌های متداول و مورد پذیرش آینده‌پژوهی است، با استفاده از نرم‌افزار میک‌مک به تحلیل مولفه‌های توسعه گردشگری پایدار استان گیلان پرداخته است. در این راستا ابتدا 38 مولفه در چهار بعد اصلی از میان اسناد فرادست و پژوهش‌های انجام‌شده مرتبط با موضوع استخراج شده و با استفاده از نظرات 26 نفر از افراد خبره و کارشناسان متخصص، ماتریس اثرات متقاطع تشکیل گردیده است. در ادامه با استفاده از نرم‌افزار Micmac، دوازده پیشران کلیدی موثر بر توسعه گردشگری پایدار استان شناسایی شده است. این عوامل براساس تحلیل‌های سناریونویسی به 36 وضعیت احتمالی می‌انجامند. نتایج نرم‌افزار Scenario Wizard گویای این مطلب است که هفت سناریو با سازگاری قوی، احتمال وقوع بیشتری در توسعه گردشگری پایدار آینده استان دارند. سناریوی شماره یک بهترین سناریوی پیش‌برنده در جهت توسعه گردشگری پایدار استان گیلان می‌باشد که همه دوازده عامل کلیدی جز عوامل کلیدی مطلوب است و هیچ یک از عامل‌ها در حالت روند ایستا یا بحرانی قرار ندارند. در این سناریو تمام عوامل کلیدی روند مثبت دارند و با گذشت زمان، باعث به وجود آمدن تغییرات مثبتی در توسعه گردشگری پایدار استان گیلان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain progressive scenarios for the future development of sustainable tourism in Gilan province

نویسندگان [English]

  • Yalda Fattahzadeh 1
  • Esmaeil Salehi 2
  • Maryam Khastou 3
1 Ph. D Student, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran;
2 Associate Professor, Tehran University, Tehran, Iran;
3 Assistant professor of Urban Planning ,Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran;
چکیده [English]

Nowadays foresight is widely used across an array of sciences, planning and policy makings. Scenario planning is one the methods of future studies- a tool for analyzing the policies, understanding the conditions, the threats, the needs and the superior values of the future. The purpose of this study is to identify the possible and probable scenarios for future development of sustainable tourism in Gilan province for the year 1425 landscape. By employing the Structural Analysis method, which is a widely accepted method for future study, the present study analyzes the components of sustainable tourism development in Gilan province using MicMac software. . To this end, 38 components have been extracted in four primary aspects from national documents and the related researches, and the cross-impact matrix has been formed using the opinions of 26 specialists and experts. Then, using Micmac software, twelve key drivers affecting sustainable tourism development in the province have been identified. . According to the scenario analyses, these factors lead to 36 possible conditions. The results of the Scenario Wizard software indicate that there are seven scenarios with strong compatibility that are more likely to occur in the future development of sustainable tourism in the province. The first scenario is the best promotor scenarios in the development of sustainable tourism in Gilan province. All of the elements in this scenario are following a positive trend and as time passes by, they can lead to positive changes in the development of sustainable tourism in Gilan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Tourism
  • Futures Studies
  • Scenario Development
  • Gilan