توسعه مدل مفهومی مدیریت استعداد از منظر عوامل رفتاری در حوزه گردشگری با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رفتار سازمانی،گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران؛

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران؛

3 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران؛

4 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران؛

10.22034/jtd.2019.199604.1807

چکیده

امروزه مدیریت استعداد به عنوان یک رویکرد جدید، قادر است تحولی بزرگ در مدیریت منابع انسانی ایجاد نموده و با مرتفع کردن نقاط ضعف و نواقص وارده بر رویکردهای سنتی، نقش مهمی در حفظ مزیت رقابتی سازمانها ایفا نماید. هدف پژوهش حاضر توسعه مدل مفهومی و دسته بندی مولفه های رفتاری تاثیر گذار بر مدیریت استعداد در حوزه گردشگری است.
روش مطالعه تحلیل محتوای کیفی و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختار یافته می باشد. تحلیل داده ها با تکنیک تحلیل محتوای ترکیبی جهت دار و تلخیصی انجام گرفت. عوامل شناسایی شده شامل 84 کد باز است که درقالب سه مقوله اصلی و 10 مقوله فرعی درج و در انتها با استفاده از نرم افزار مکس کیودی نسخه10، طبقه بندی و مدل مفهومی ترسیم گردید. نتایج حاصل از تحلیل محتوای جهت دار منجر به ارائه مدل نهایی شد. تحلیل محتوای تلخیصی با هدف شناسایی و کمی کردن عوامل مستخرج انجام گردید. یافته های حاصل به شرح ذیل قابل بیان است:
 مقوله اصلی جذب استعداد: مهارت فنی، آراستگی ظاهر، تجربه، تحصیلات مرتبط، مهارت تصمیم گیری و علاقمندی به کار
 -مقوله اصلی توسعه استعداد: ارتقا شغلی و آموزش حرفه ای
 مقوله اصلی نگهداشت کارکنان: قدردانی و توجه٬ سیستم پاداش منعطف٬ رهبری خدمتگزار٬ تناسب شغل و شاغل و سیستم پرداختها
انتظار می رود یافته های حاصل از این مطالعه به عنوان مفاهیم کلیدی در جذب، توسعه و نگهداشت کارکنان، به عنوان معیارهای کلیدی، یاری رسان مدیران و مسئولین حوزه گردشگری درپیاده سازی بهینه مدیریت استعداد ها باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Conceptual Model of Talent Management from Behavioral Perspective in Tourism Area with a Qualitative Approach

نویسندگان [English]

  • Tahere Shahi 1
  • Behzad Farrokhsheresht 2
  • Mohammad Javad Taghipourian 3
  • hasan ali aghajani 4
1 PhD candidate in Organizational Behavior, Department of Public Administration, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus Iran;
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus Iran;
3 Assistance professor of business Management, Faculty of management and accounting, Chalous Branch, Islamic Azad University, Iran;
4 Professor, Department of Industrial Management, Mazandaran University, Babolsar, Iran;
چکیده [English]

Nowadays, talent management as a new approach is able to develop a major shift in human resource management and play an important role in maintaining the competitive advantage of organizations by meeting the weaknesses and shortcomings of traditional approaches. The aim of this study is to develop the conceptual model and categorize behavioral components affecting the management of talent in tourism field. The method of study was qualitative content analysis and main tool for data collection is semi - structured interviews. The data analysis was carried out with the technique of Directed Content Analysis and Summative Content Analysis mixed content analysis technique. The identified factors include 84 open codes, which were classified into three main categories and 10 sub categories, and finally by using MAXQDA v 11 software, classification and conceptual model.
The results of directed content analysis are presented in the final Conceptual model. The Summative content analysis was carried out with the aim of identifying and quantifying the extracted factors. The findings can be expressed as follows:
 The main categories of talent attraction: the technical skill of the degree of education experience related to decision - making skills and interest to work.
 The main category of talent development: job promotion and professional training
 . The main category of employee retention: appreciation and attention of the flexible reward system servant servant leadership and payment system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavioral factors
  • Mixed - Content Analysis Method
  • Talent Management
  • tourism industry