تحلیل سیستمی توسعه گردشگری ایران مبتنی بر بازارهای همسایه و ارائه مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت خط مشی گذاری و دولت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت خط مشی گذاری و دولت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، مدیریت سیستم ها، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛

10.22034/jtd.2019.198878.1827

چکیده

وجود ابعاد و اثرات گوناگون و ذینفعان مختلف دخیل در توسعه گردشگری موجب پیچیدگی و پویایی رفتارهای این حوزه شده است. امری که شناخت صحیح و دقیق صنعت گردشگری و ارزیابی و ارائه راهکارهایی برای بهبود و توسعه آن را ضروری می‌نماید. لذا، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که با بهره‌مندی از مدلسازی دینامیکی در قالب روش تحلیل پویاییهای سیستمی، مدل توسعه گردشگری کشور را با تاکید بر بازارهای همسایه ارائه دهد. در این خصوص با شبیه سازی رفتاری عوامل مختلف مساله در محیط نرم افزار Vensim و تجزیه و تحلیل ابعاد گوناگون آن، ضمن توصیف وضعیت صنعت گردشگری کشور راهکارهایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب بهره مندی از این بازارها ارائه شد. از جمله مهمترین سیاستهایی که جهت بهبود وضعیت گردشگری کشور با اولویت قراردادن بازارهای همسایه پیشنهاد می‌شود عبارتند از: بهبود روابط با همسایگان و اولویتبخشی به آنها در برنامه های بازاریابی، تقویت زیرساختها و سیاستگذاری جهت توسعه گردشگری داخلی برای همه اقشار درآمدی، فرهنگ سازی جهت تقویت نگاه عموم جامعه ایرانی به گردشگران همسایه، افزایش تسهیلات و امکانات برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توجه به تمام پتانسیل‌های گردشگری در تمام نقاط کشور، تسهیل‌ و حذف مقررات زائد برای ایجاد کسب و کارهای گردشگری و آسان‌سازی سفر و بستر سازی برای تبادلات مالی با بازارهای هدف. در نهایت، با توجه به شبیه سازی سناریو‌های پیشنهادی در مدل دینامیکی می‌توان اذعان نمود که اعمال این سیاست‌ها می‌تواند موجبات توسعه گردشگری کشور در سالیان آتی را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic Analysis of Iranian Tourism Development Based on Neighbor Markets and Model Presentation

نویسندگان [English]

  • Seyed Jalil Lajevardi 1
  • Ali Rezaeian 2
  • Hamidreza Fartokzadeh 3
  • Shahab Talaie Shokri 4
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran;
2 Professor, School of Management and Accounting, Department of Policy Management and GovernmentShahid Beheshti University, Tehran, Iran;
3 Associate Professor, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran;
4 Ph.D. Candidate in Systems Management, Shahid Beheshti University, Tehran;
چکیده [English]

The existence of different dimensions and effects and different stakeholders involved in tourism development has led to the complexity and dynamics of the behavior of this area. it is necessary to know the proper and accurate recognition of tourism industry and provide solutions for improvement and development. therefore, the present study tries to provide the model tourism development model with emphasis on neighbouring markets using dynamic modeling in the form of system dynamics analysis. in this regard, by simulating the behavior of various factors in the Vensim software environment and analyzing the various dimensions of it, the country tourism industry has some solutions to achieve the desired status of these markets. Among the most important policies that are proposed to improve the country's tourism status with the priority of placing neighbouring markets are:
improving relations with neighbours and prioritize them in marketing programmes, Strengthening the infrastructure and policy to develop domestic tourism for all categories of income, cultural change in order to strengthen the public view of iranian society to neighbouring tourists,Increase facilities and facilities for domestic and foreign investment
all the potential tourism potential in all parts of the country, facilitating and removing redundant regulations for the creation of tourism businesses and simplifying the trip and creating a proper context for financial exchange with the target. finally, considering the simulation of the proposed scenarios in the dynamic model, it can be recognized that applying these policies can stimulate tourism development in the future years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism industry
  • Markets of neighbor countries
  • Development
  • Dynamic Modeling
  • Dynamic systems approach