بررسی صداقت رهبر بر آوای کارکنان با میانجیگری رفتارهای توانمندسازانه رهبر(مورد مطالعه :آژانس های مسافرتی شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران؛

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکد اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران؛

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران؛

10.22034/jtd.2020.212471.1915

چکیده

سازمان‌ها به‌منظور دستیابی به مزیت رقابتی و توسعه مستمر خود می‌بایستی این فرصت را برای کارکنان فراهم ‌کننـد تا ایده‌ها، نظرها و اطلاعات خود را در فرآیندهای مـرتبط با کار خـود بیـان نماینـد. همچنین پیشنهاد‌های سازنده و انتقادهای کارکنان برای سازمان‌هایی که تلاش می‌کنند موقعیتشان را در محیط بشدت رقابتی حفظ کنند، اهمیت اساسی دارد. به همین جهت هدف از این پژوهش بررسی صداقت رهبر بر آوای کارکنان با میانجیگری رفتارهای توانمندسازانه رهبر است. همچنین ، این پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 460 نفر کارکنان خط مقدم آژانس‌های مسافرتی منتخب شهر یزد برآورد گردید و از طرق فرمول کوکران تعداد 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های استاندارد صورت پذیرفت. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و سازه و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی بررسی و مورد تایید قرار گرفته است. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک مدل‌سازی ساختاری با نرم‌افزار اسمارت پی ال اس3 استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که صداقت رفتاری رهبر بر رفتارهای توانمندسازانه رهبر تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ همچنین صداقت رفتاری رهبر بر آوای کارکنان با میانجیگری رفتارهای توانمندسازانه رهبر تاثیر مثبت و معنادار دارد.در نهایت نتایج نشان داد صداقت رفتاری رهبر به کارکنان اجازه می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند، مهارت‌های جدید را یاد بگیرند و کارایی خود را تقویت کنند و در نتیجه به آن‌ها شجاعت بیشتری می‌بخشد تا نظرات و افکار خود را با همکاران خود ابراز نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Leadership Integrity on the Voice of the Employees by Mediating the Empowering Behaviors of the Leader(A case study: Yazd Travel Agencies)

نویسندگان [English]

  • Elahe Hosseini 1
  • Saeid Saeida Ardekani 2
  • Mehdi Sabokro 3
1 Ph.D. candidate, Faculty of Economics, Management & Accounting, Yazd University, Yazd, Iran;
2 Professor, Faculty of Management, Yazd University, Yazd, Yazd, Iran;
3 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management & Accounting, Yazd University, Yazd, Iran;
چکیده [English]

Organizations must provide employees with the opportunity to express their ideas, opinions, and information in processes relevant to their work in order to gain competitive advantage and continuous development. Constructive suggestions and employee criticism are important for organizations trying to maintain their position in highly competitive environment. the purpose of this study is to investigate the leadership integrity of employees by mediating the empowering behaviors of the leader. Also, this research is based on applied purpose and in terms of descriptive-correlational nature. The statistical population of this study consisted of 460 frontline employee of selected travel agencies in Yazd city and 210 people were selected through the Cochran formula. Data were collected through standard questionnaires. The validity of the questionnaire was evaluated and confirmed by content and construct validity and reliability through Cronbach's alpha coefficient and composite reliability index. The structural modeling technique with PLS 3 software was used for data analysis. The findings of this study show that a leader's behavioral integrity has a positive and significant effect on a leader's empowering behaviors. Leadership behavioral integrity also has a positive and significant effect on employee voices mediated by leader empowering behaviors. Finally, the results showed that the leader's behavioral honesty allows employees to participate in decisions, learn new skills, and enhance their performance, giving them more courage to share their thoughts and ideas with colleagues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leader Integrity
  • Leader Empowering Behaviors
  • employee voice
  • Travel Agencies Yazd City