تأثیر درگیری ذهنی با برند مقصد و شخصیت برند مقصد بر خودتجانسی گردشگران و تعلق به برند مقصد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

10.22034/jtd.2019.163518.1597

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر درگیری ذهنی با برند مقصد و شخصیت برند مقصد بر خودتجانسی گردشگران و تعلق به برند مقصد در شهر اصفهان صورت گرفته است. این پژوهش کاربردی، توصیفی و از نوع پیمایشی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش میدانی با ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه گردشگران ایرانی هستند که شهر اصفهان را به عنوان مقصد گردشگری در تابستان سال 1397 انتخاب کرده بودند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری در دسترس بوده است. حجم نمونه با فرمول نمونه‌گیری مدل‌سازی معادلات ساختاری (5q≤n≤15q) تعیین شد، که در نهایت تعداد 384 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. برای تحلیل‌ داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم افزارSmart PLS 2.0 استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که درگیری ذهنی با برند مقصد بر شخصیت برند مقصد تأثیر دارد. شخصیت برند مقصد بر تجانس با خود واقعی و تجانس با خود ایده‌آل تأثیر دارد. همچنین، شخصیت برند مقصد بر تعلق به برند مقصد تأثیر دارد. در نهایت، تجانس با خود واقعی و تجانس با خود ایده‌آل بر تعلق به برند مقصد تأثیر دارند. پیشنهاد می‌شود که یافته‌های این پژوهش را می‌توان در راستای برندسازی شهر اصفهان و برای ایجاد ذهنیتی مشترک در گردشگران با توجه به جاذبه‌های گردشگری این شهر به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of destination brand involvement and destination brand personality on tourists’ self- congruity and destination brand attachment

نویسندگان [English]

  • Kobra Bakhshizadeh Borj 1
  • Omid Soleymanzadeh 2
  • Fatemeh Jaafari 3
1 Assistant professor, faculty of management and accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran;
2 Ph.D. student in business management, faculty of management and accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran;
3 M.A. student in business management, faculty of management and accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran;
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of destination brand involvement and destination brand personality on tourist’s self-Congruity and destination brand attachment in Isfahan. This research is applied, descriptive and of a survey type. The field method was used to collect data using a questionnaire. The statistical population of this study is all Iranian tourists who selected Isfahan as tourism destinations in the summer of 1397. Sampling method is available in this research. The structural equations modeling sampling formula (5q≤n≤15q) has been used to determine sample size, and finally 384 questionnaires were collected. To analyze the data and test the hypotheses, structural equation modeling using Smart PLS 2.0 software has been used. The findings of this research show that of destination brand involvement affects destination brand personality. Destination brand personality has an effect on actual self-congruence and ideal self-congruence. Also, destination brand personality effects destination brand attachment. Ultimately, actual self-congruence and ideal self-congruence effects on destination brand attachment. It is suggested that the results of this research can be used to city branding of Isfahan and to create a common mentality among tourists taking into account the tourist attractions of this city

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination brand involvement
  • Destination brand personality
  • Self-congruency
  • Destination brand attachment