شناسایی و تحلیل عملکرد – اهمیت عوامل مؤثر بر گردشگری دریایی (مورد مطالعه: بندر خرمشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران؛

2 دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران؛

3 کارشناس استانداردها و کنوانسیون‌های بندری بندر خرمشهر، خوزستان، ایران؛

10.22034/jtd.2019.169581.1640

چکیده

چکیده: هدف تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل اهمیت - عملکرد عوامل مؤثر در گردشگری دریایی در بندر خرمشهر می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی – اکتشافی و از نوع تحقیقات آمیخته می‌باشد. بعد از شناسایی عوامل با استفاده از تحقیقات گذشته و مصاحبه با خبرگان (مصاحبه‌شوندگان نهایی 5 نفر)، دو پرسشنامه برای تحقیق طراحی شد. برای پرسشنامه اول (پرسشنامه دسته‌بندی عوامل)، جامعه آماری تحقیق گردشگرانی بودند که در سال 1396-1397 از بندر خرمشهر بازدید کردند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد که به روش غیرتصادفی دردسترس انتخاب شدند. برای پاسخ به پرسشنامه دوم جهت تحلیل عملکرد - اهمیت، 7 نفر از گردشگران به روش قضاوتی انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و اکسل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که پنج متغیر تسهیلات رفاهی – خدماتی، عوامل ایمنی و امنیتی، عوامل اجتماعی – فرهنگی، امکانات و جاذبه‌‌های گردشگری و عوامل مربوط به دسترسی و آمد و شد بر بهبود گردشگری دریایی تأثیر دارند. همچنین آزمون تحلیل عملکرد – اهمیت نشان داد که دو عامل امکانات و جاذبه‌های گردشگری و تسهیلات رفاهی و خدماتی عواملی هستند که باید بندر خرمشهر بر آنها تمرکز نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Importance - Performance Analysis Factors Affecting Maritime Tourism (Case Study: Khorramshahr Port

نویسندگان [English]

  • amir hooshang nazarpouri 1
  • razieh feli 2
  • Asad ZiaeeMehr 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University, Khoram abad, Iran;
2 Ph.D. student in Public Management- HR Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University, Khoram abad, Iran;
3 Expert of Port's Standards and Conventions of Khorramshahr Port, Khouzestan, Iran;
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and analyze the Importance - Performance of the factors affecting maritime tourism in Khorramshahr port. This research is applied in terms of purpose and in terms of data collection, descriptive-exploratory and mix research type. After identifying factors using past research and interviewing experts (final interviewees, 5 people), two questionnaires were designed for research. For the first questionnaire (factorization questionnaire), the statistical population of the study was tourists who visited Khorramshahr in 1396-1393. The sample size was estimated using Cochran's formula of 384 people who were randomly selected. To answer the second questionnaire for Importance - Performance, 7 tourists were selected by judgment method. Data were analyzed using SPSS and Excel software. The results of the research showed that five variables of welfare -services facilities, safety and security factors, socio-cultural factors, tourism facilities and attractions, and traffic and access factors affect the improvement of maritime tourism. Also, Importance - Performance analysis showed that two factors of tourism facilities and attractions and welfare -services facilities are factors that should be focused on the port of Khoramshahr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine tourism
  • khorramshahr Port
  • exploratory factor analysis
  • Importance - Performance Analysis