ارائه مدل کسب ‌وکار گردشگری در صنایع‌ دستی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران؛

2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران؛

10.22034/jtd.2019.154575.1557

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی محتوای مدل کسب‌وکار در صنایع‌دستی اصفهان )درزمینة قلمزنی (است. در این راستا از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی استفاده ‌شده است. جامعه موردمطالعه را 130 بنگاه اقتصادی فعال در زمینة قلمزنی شهر اصفهان تشکیل می‌دهند. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه استفاده‌شده است که با توجه به اشباع نظری با 15 نفر در حوزه قلمزنی مصاحبه انجام گرفت. برای تحلیل محتوای مصاحبه از روش تحلیل محتوای قراردادی استفاده‌شده است و محتوای 9 بعد مدل کسب‌وکار ارائه ‌شده توسط استروالدر شناسایی شد، سپس از طریق روش‌ اعتباریابی کیفی، صحت اعتبار آن‌ها مورد تأیید قرار گرفت و درنهایت با استفاده از روش آنتروپی شانون مقوله‌ها مورد اولویت‌بندی قرار گرفت. براین اساس، برای مضمون مشتریان چهار مقوله، مضمون ارزش پیشنهادی ده مقوله، مضمون ارتباط با مشتری سه مقوله و برای کانال‏ها‏ی توزیع سه مقوله شناسایی گردید. همچنین، مقوله‏ها‏ی احصا شده برای منابع کلیدی، فعالیت‏ها‏ی اصلی، شرکای کلیدی و هزینه‏ها‏ی شناسایی شده به ترتیب سه، دو، سه و پنج مقوله می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Business model of tourism in Isfahan handicrafts

نویسندگان [English]

  • Alireza Amini 1
  • Hajar Mazroei 2
1 Asistant Professor of Management, Shiraz University, Shiraz, Iran;
2 MA Student of Entrepreneurship Management, University of Kashan, Kashan, Isfahan, Iran;
چکیده [English]

The aim of this study is to identify business model content in Isfahan Handicrafts (vitreous enamel). Inductive Qualitative Content Analysis Method was applied for this research. Statistical society consisted of 130 active businesses in the field vitreous enamel works in the city of Isfahan. Purposive sampling method was used and data were collected through interviewing 15 individuals and the content of 9 business model dimensions by Osterwalder was identified. Afterwards, relevant validity was verified through qualitative approach. Finally, we prioritized the items by means of Shannon Entropy. Recognized items for customers can be classified as 4 items. Recognized items concerning proposed value include 10 items. Different kinds of customers’ relationships, are 3 items. Distinguished channels include 3 items. Recognized issues for key sources consist of 3 items. The major activities were divided into 2 items. Key partners include 3 items. The most important costs consist of 5 items. a a

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Model
  • Handicrafts
  • Osterwalder & Pigneur Viewpoint
  • Shannon Entropy