ادراکات جامعه محلی از عوامل موثر بر رونق گردشگری در روستای بیله درق اردبیل: پژوهشی در چارچوب روش شناسی کیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران؛

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران؛

10.22034/jtd.2019.141177.1463

چکیده

توجه به زمینه‌های توسعه‌ی گردشگری در روستا و بهره‌مندی از راهکارهای رونق حضور گردشگر، گام مهمی در جهت توسعه‌ی روستاهای با پتانسیل جذب مسافر است. در این میان ذهنیت جامعه‌ی محلی و تکیه‌ بر تجارب بومی کمک بزرگی برای بهره‌مندی بیشتر از پتانسیل‌های موجود است. غفلت طراحان از ذهنیت حاکم و چالش‌های موجود باعث عدم اشراف طراح به برخی عوامل مؤثر در طراحی بوده و سبب می‌شود که پتانسیل‌های بالقوه و گاه ویژگی‌های خاص محیط نادیده گرفته شود. این تحقیق با هدف کشف دیدگاه‌ها و نظرات افراد محلی در رابطه با روش‌های رونق حضور گردشگر در روستای بیله‌درق در شهرستان سرعین از استان اردبیل انجام شد. جهت برداشت ذهنیت روستاییان در جامعه‌ی نمونه از روش تحقیق کیو با قابلیت تمرکز بر جامعه‌ی میزبان به‌ویژه جوامع کوچک روستایی استفاده شد. روش مذکور ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی است که در پنج مرحله انجام‌شده است. داده‌های تحقیق از بین اهالی روستای بیله درق و از طریق مرتب‌سازی 35 گزاره‌ی استخراج‌شده از فضای گفتمان در جدول مرتب‌سازی اختیاری گردآوری و با نرم‌ افزار spss16 تحلیل شد. به‌عنوان نتیجه، ذهنیت حاکم بیانگر وجود دو عامل مهم در خصوص روش‌های رونق حضور گردشگر در نمونه‌ی موردی بود. ذهنیت اول بیانگر ارجحیت عوامل و اقدامات کالبدی و ذهنیت دوم مبین اهمیت اقدامات اجتماعی و فرهنگی بود. در ادامه گزاره‌های مرتبط با هرکدام از ذهنیت‌های مذکور اولویت‌بندی و همچنین دیدگاه‌های مشترک و اختلاف نظر بین گروه‌های ذهنی در قالب گزاره‌های توافقی و متمایزکننده استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Local community perceptionsl factors influencing tourism boom in the village of Bilehdaragh Ardebil: Research in the context Q methodology

نویسندگان [English]

  • Tohid Hatami Khanghahi 1
  • vahid vaziri 1
  • Mehrdad Ebrahimian 2
1 Assistant Professor, Department of Architectural Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran;
2 Master student, Department of Architectural Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran;
چکیده [English]

Today, paying attention to the factors affecting tourism development in the village and benefiting from the prospect of tourist attraction is one of the main methods for the development of tourist villages. Meanwhile, the mentality of the local community and native experiences is a great help for the benefit from existing potentials. The designer's negligence from the dominant mentality leads to the designer's inadvertence of some of the factors influencing the design. This research was conducted with the aim of discovering the opinions of local people about the methods of tourism prosperity in the village of Bilehdaragh in Sarein city of Ardebil province. In order to understand the mentality of villagers, the Q research method has been used. This method has the ability to focus on the host community, especially rural small communities. The method that has been performed in five steps is a combination of qualitative and quantitative methods. The data were collected from residents of Bilehdaragh village. For this purpose, 35 propositions from the discourse space were extracted and sorted in the mandatory table. As a result, the existing mentality indicates that, there are two important factors in the way of the tourist's prosperity in the example case. The first point reflects the importance of physical factors and actions and the second mentality reflected the importance of social and cultural measures. In the following, the propositions of each of these considerations were prioritized, then consensus and distinctive propositions of subgroups were extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Rural tourism"
  • "Q research method"
  • " Local community Mentality"
  • "Ardabil Bilehdaragh village"
  • "influencing tourism boom"