شناسایی شکاف‌های کیفیت خدمات گردشگری پزشکی با رویکرد فازی (مطالعه‌ موردی: شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت علمی، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی نوین، اردبیل، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/jtd.2019.172090.1656

چکیده

کیفیت خدمات اهمیت به سزایی در زمینه جذب گردشگران از جمله گردشگران پزشکی دارد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی شکاف‌های کیفیت خدمات گردشگری پزشکی به روش فازی در شهر اردبیل انجام شد. بدین منظور سه شکاف شامل 1- شکاف بین ادراکات مدیران مراکز درمانی از انتظارات بیماران و انتظارات بیماران؛ 2- شکاف بین ادراکات مدیران مراکز درمانی از انتظارات بیماران و مشخصات واقعی کیفیت خدمات و 3- شکاف بین انتظارات بیماران و ادراکات بیماران مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل تمامی گردشگران آذربایجانی ورودی به شهر اردبیل و کلیه پزشکان و متخصصان، دندان‌پزشکان، داروسازها و کارشناسان رشته‌های مرتبط با علوم پزشکی در شهر اردبیل است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه برابر با 384 بیمار آذربایجانی و 100 نفر از کارکنان مراکز درمانی انتخاب شد. به منظور اندازه گیری مولفه های تحقیق از پرسشنامه استاندارد پادما و همکاران (2009) استفاده گردید و روایی آن به صورت محتوایی و پایایی نیز با ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی گردید. آزمون شکاف های کیفیت خدمات گردشگری پزشکی بر اساس روش فازی انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین ادراکات مدیران مراکز درمانی و انتظارات بیماران شکاف وجود دارد. همچنین وجود شکاف در بین ادراکات مدیران مراکز درمانی از انتظارات بیماران و مشخصات واقعی کیفیت خدمات تایید شد. در نهایت نتایج نشان دهنده وجود شکاف در بین انتظارات بیماران و ادراکات بیماران بود. بنابراین هر سه فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Service Quality Gaps in Medical Tourism with Fuzzy Approach (Case Study: Ardabil City)

نویسندگان [English]

  • Bagher Asgarnezhad Nouri 1
  • Vali Namati 2
  • Somayeh Saebniya 3
  • Zahra Abdol Rahimi 4
1 Assistant Professor of Business Management, Department of Management and Economy, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Ph.D. student of Tourism Management of Allameh Tabatabai University and Faculty Member, Department of Management and Economy, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 MSc. of Business Management. Department of Management, New Non-Profit Institution of Higher Education, Ardabil, Iran
4 M.A. of Tourism Administration, Department of Management and Economy, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran pinkzik145@gmail.com
چکیده [English]

The service quality has an important role in attracting tourists, including medical tourists. Accordingly, the aim of this study is to identify the quality gaps in medical tourism service with fuzzy approach in Ardabil city. For this purpose, three gaps including 1- The gap between the perceptions of the managers of the treatment centers about patient expectations and patient expectations; 2. The gap between the perceptions of the managers of the treatment centers about patients' expectations and the actual characteristics of the service quality; and 3. The gap between patient expectations and patient perceptions have been examined. The population includes all Azarbaijan tourists entering the city of Ardabil and all doctors and specialists, dentists, pharmacists and medical science related specialists in the city of Ardabil. Using the Cochran formula, the sample size was 384 Azarbaijan patients and 100 employees of the treatment centers. In order to measure the research variables, the standard questionnaire of Padma et al. (2009) was used and its validity and reliability were evaluated respectively by content method and Cronbach's alpha coefficient. The quality gaps in medical tourism services were evaluated based on fuzzy method. The results showed that there is a gap between the perceptions of managers of health centers and patients' expectations. There was also a gap between the perceptions of managers of health centers about patients' expectations and the actual characteristics of the service quality. Finally, the results indicate a gap between patient expectations and patient perceptions. Therefore, all three research hypotheses were approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical tourism
  • Service Quality
  • Service quality gap
  • Fuzzy method