اثرات زیست پذیری خیابان بر توسعه گردشگری پایدار شهری .مطالعه موردی خیابان ولیعصر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران؛

2 دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی؛

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی؛

4 دانشیار معماری گرایش میراث فرهنگی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛

10.22034/jtd.2019.193781.1780

چکیده

طی چند دهه گذشته، گردشگری به‌عنوان عاملی کلیدی برای گذار از برخی از چالشهای شهری همچون مبارزه با فقر، توزیع ثروت، عدالت اجتماعی و اقتصادی و ابزاری برای نیل به پایداری مطرح شده و در این بین بسیاری از کشورها برآنند تا با بازنمایی شهرهای خود و ارائه آن در بازاری بسیار رقابتی، بتوانند سهمی در درآمدهای گردشگری داشته باشند. در این بین ارتقای زیست پذیری شهرها و بویژه خیابانهای اصلی آن، به‌عنوان فضای اتفاق فعالیت‌های گردشگری، تعاملات و کنش‌های ارتباطی، به عنوان یکی از جنبه‌های حیاتی پایداری شهرها، مورد توجه واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با روش کمی و مدل سازی معادلات ساختاری بر آن است که اثرات زیست پذیری خیابان ولیعصر را بر گردشگری پایدار بسنجد. جامعه‌ی آماری را متخصصان حوزه گردشگری، برنامه ریزی شهری، عابران و ساکنان تشکیل داده و روش نمونه‌گیری گلوله-برفی بوده است. یافته‌های تحقیق با 95 درصد اطمینان نشان می‌دهد که زیست‌پذیری خیابان ولیعصر بر توسعه گردشگری پایدار شهری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس ضرایب بتا مشخص گردید که به ترتیب مولفه محیط زیست و کالبدی بیشترین تاثیر را بر توسعه گردشگری پایدار شهری دارند. چنین یافته‌هایی بینش‌های نوینی را پیش روی سیاستمداران و برنامه‌ریزان حوزه گردشگری شهری قرار می‌دهد و بیانگر آن است که ارتقای زیست‌پذیری خیابان‌های شهر جزء لاینفک موفقیت در عرصه گردشگری پایدار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Livability of Street on Urban Tourism Sustainability: The Case Study of Valiasr Street,Tehran

نویسندگان [English]

  • mohammadreza akbari 1
  • mozaffar sarrafi 2
  • Mohammad Taghi Razaviyan 3
  • Mohammad hosein Talebian 4
1 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Director of the Department of Urban and Regional Planning of the Faculty,Tehranulty of architecture, University of shahid beheshti
3 Professor of Geogeraphy and Urban Planning, Faculty of Earth Scinces, University of shahid beheshti
4 Associate Professor of Knowledge Architectur, Tehran University.
چکیده [English]

Over the last decades, tourism has been proposed as a key factor to pass some of the challenges like e.g., fighting poverty, and as a tool to reach sustainability. Meanwhile, many countries seek to make a contribution in tourism revenues by representing their cities in a very competitive market. Therefore, the livability enhancement of cities, especially their main streets as the space for the occurrence of tourism activities, interactions, and communicative actions to one of the vital aspects of the cities sustainability has received lots of attention. Accordingly, the current research aims to measure the effects of Valiasr street livability on tourism sustainability using quantitative method and structural equation modeling. The statistical population consists of experts in the area of tourism and urban planning, and the statistical sample was selected using snowball sampling method. The obtained results show with 95% of confidence interval that the livability of Valiasr street has a significant positive effect on the sustainable urban tourism development. Additionally, based on beta coefficients, it was found that the environmental and physical components have the greatest influence on the sustainable urban tourism development. Such findings provide politicians and planners of the urban tourism area with new attitudes, indicating that the livability enhancement of the city's streets is the integral part of success in the sustainable tourism arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Street livability
  • sustainable development
  • structural equation modeling
  • Valiasr Street