مطالعه تطبیقی فرآیند تغییرات تصویر قبل و بعد مسافرت مورد مطالعه: تصویر کلانشهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

10.22034/jtd.2019.165139.1605

چکیده

تصویر مقصد گردشگری یکی از مهم ترین موضوعات قابل بحث در تحقیقات بازاریابی صنعت گردشگری است. زیرا هم بر انتخاب مقصد سفر و هم بر رفتارهای آتی گردشگران تأثیر می گذارد. با وجود اهمیت این مفهوم در توسعه صنعت گردشگری، موضوع تصویر در مطالعات مربوط به گردشگری ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی و ارزیابی کم و کیف تصویر قبل و بعد از سفرگردشگران از کلانشهر تبریز انجام پذیرفته است. روش مطالعه توصیفی- تحلیلی، پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه گردآوری و با استفاده از روش های تحلیل آمار توصیفی، آزمون های تی تک نمونه، تی زوجی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بازدید از کلانشهر تبریز موجب ایجاد تغییر مثبت معناداری در تصویر گردشگران از این شهر شده است. همچنین همبستگی مثبت معناداری نیز بین تصویر گردشگران و وفاداری آنان به این شهر وجود دارد. تفریح و گذران اوقات فراغت و بازدید از جاذبه های گردشگری اصلی ترین انگیزه های موثر در انجام سفر و انتخاب تبریز به عنوان مقصد مسافرت می‌باشد. نکته حایز اهمیت در رابطه با منابع کسب اطلاع گردشگران از مقصد، توسعۀ چشم گیر نقش شبکه های اجتماعی به عنوان شکل نوین تبلیغات دهان به دهان در کنار شکل سنتی آن (دوستان و آشنایان) در ایجاد شناخت و تصویر قبل از سفر به این شهر می باشد. نتایج این مطالعه می تواند برای مدیریت تصویر و توسعه گردشگری کلانشهر تبریز مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the process of tourism destination image changes before and after traveling Case Study: Tabriz metropolis image

نویسندگان [English]

  • rahim Heydari Chianeh 1
  • mehdi ahmadian 2
1 faculty member of Department of Geography and urban Planning, Tabriz University
2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University
چکیده [English]

The tourism destination image is one of the most important and debatable topics in marketing research in the tourism industry.Because, it influences both the choice of travel destination and the future behavior of tourists.Despite the importance of this concept in the development of the tourism industry, the subject of the image in studies of Iranian tourism has not received notable attention.Therefore, the purpose of this study was to evaluate the tourist images from Tabriz metropolitan before and after their trip.The research was conducted by descriptive-analytical and survey methods. In this regard, a well-defined questionnaire was used to collect the data.The study analysis has been done by using descriptive statistics analysis, one-sample t-test, paired t-test and Pearson correlation coefficient method(s).The results of this study showed that visiting of Tabriz city caused a significant positive change in the tourist image.There is also a significant positive correlation between tourists' image with their willingness to re-travel to this city.Recreation, leisure activities, and visiting of tourist attractions were the most effective motivations for traveling and choosing of Tabriz as a travel destination.The important point in conjunction with the ways of getting information of the tourist’s destination is that the significant development of social Medias operate as new forms of word of mouth advertising alongside its traditional form (friends and acquaintances) in producing the tourist's previous cognition and images prior to their trips to the our case study.The results of the present study would be beneficial for image management and tourism development activities of Tabriz metropolitan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • destination image
  • before traveling image
  • after traveling image
  • Tabriz Metropolis