تبیین تعاملات شبکه ای بین کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای گردشگری با رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه علم و هنر یزد

2 استادیار مدیریت علم و هنر یزد، ایران

3 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

10.22034/jtd.2020.222754.1982

چکیده

در چند دهه اخیر، فعالان عرصه گردشگری در مناطق گردشگری با ارائه ایده ‌های نوین و خلاقانه در حوزه‌های مختلف گردشگری شهری، اقدام به ایجاد و اشاعه کسب‌ و‌کارهای جدید و اشتغال نوین نمودند. یکی از مهمترین مباحث و چالش در حوزه شبکه کسب و کارهای گردشگری، درجه و وضعیت تعاملات و روابط بین این کسب و کارها و کارآفرینان آنها است. شهر یزد با دارا بودن سرمایه‌های گردشگری طبیعی و انسانی از مناطق مهم گردشگری کشور به شمار می رود. به منظور برنامه‌ریزی مطلوب گردشگری، ضرورت دارد تا جایگاه و قدرت هر یک از کسب و کارهای گردشگری و کارآفرینان و درجه قدرت و مرکزیت هر کسب و کار و نوع، تاثیرگذاری و تعاملات هر یک از کارآفرینان در شبکه کسب و کارهای گردشگری مورد تحلیل قرار گیرد. بنابراین هدف اصلی پژوهش، تحلیل تعاملات و روابط بین کسب و کارهای شهر یزد است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و از داده های کتابخانه‌ای و میدانی جهت گرداوری داده‌ها استفاده می‌شود. نمونه آماری اصلی پژوهش نیز کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای گردشگری در شهر یزد بوده که به صورت تمام شماری و آگاهانه بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز بر پایه نظریه شبکه‌ای و رویکرد شبکه‌های اجتماعی و با استفاده از نرم‌افزار ucinet است. بر اساس نتایج نهایی پژوهش، میزان تراکم و تعاملات یک‌سویه و دوسویه بین کسب و کارها در بعد تبادل گردشگران و مدیریت مقصد، در سطح نسبتا خوب و در بعد اطلاعات، در سطح متوسط و در بعد مالی، در سطح ضعیف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of network exchanges among entrepreneurs and tourism business managers by using social networks approach (Case study: Yazd city)

نویسندگان [English]

  • Aram ardian 1
  • Mir Mohammad Asadi 2
  • masoud ahmadkhani 3
1 science and art university
2 Assisstant Professor, Elmohonar Institute of Higher Education, Yazd, Iran.
3 science and art university
چکیده [English]

In recent decades, tourism activists in tourism areas have come up with new and innovative ideas in various areas of urban tourism to create and promote new businesses and new jobs. One of the most important issues and challenges in the field of tourism business networking is the degree and status of the interactions and relationships between these businesses and their entrepreneurs. Yazd city is one of the most important tourism areas of the country with its natural and human tourism capital. In order to optimize tourism planning, it is necessary to determine the position and power of each tourism business and the entrepreneurs and the degree of power and centrality of each business and the type, influence and interactions of each entrepreneur in the tourism business network analyzed. To be. Therefore, the main purpose of the study is to analyze the interactions and relationships between businesses in Yazd. This research is an applied one and uses library and field data to collect data. The main statistical sample of the study was entrepreneurs and business owners of tourism in Yazd city. Data analysis is also based on network theory and social networking approach using Ucinet software. According to the final results of the study, the density of one-way and two-way interactions between businesses in the aspect of tourism exchange and destination management is at a relatively good level and in the information dimension is at a moderate level and at the financial level is weak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Tourism Business"
  • "Business Interactions"
  • "Tourism Network"
  • "
  • Yazd City"