واکاوی عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری دانش در مورد مقصد گردشگری در شبکه اجتماعی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

3 استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

10.22034/jtd.2020.206881.1865

چکیده

شبکه‌های اجتماعی به عنوان نیروی رو به رشد در زمینه تجارت الکترونیک شناخته شده‌اند و به نحوی ارتباط افراد با یکدیگر و سایر شرکت‌ها را متحول کرده است. این اتفاق به طور ویژه در صنعت گردشگری رخ داده؛ زیرا گردشگران بیش از پیش در مراحل مختلف برنامه‌ریزی سفر در شبکه‌های اجتماعی با دیگر افراد تعامل دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری دانش در رابطه با مقصد گردشگری انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش انجام توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه‌ی آماری، کاربران ایرانی شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام می‌باشند که به منظور تعیین مقاصد گردشگری خود از صفحات گردشگری بهره می-برند. همچنین تعداد 420 کاربر به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای جهت گرد‌آوری داده‌ها انتخاب شده‌اند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل نشان داد که سهولت ادراک شده بر مزیت‌های کاربردی، اعتقاد به یکپارچگی و هنجارهای ذهنی تأثیر مثبت و معناداری دارد. هنجارهای ذهنی نیز بر هزینه‌های تغییر و نگرش به اشتراک‌گذاری دانش تأثیر دارد؛ و نهایتاً نگرش فرد تنها عامل مؤثر بر تمایل به اشتراک‌گذاری دانش و تجربه سفر خود در صفحات گردشگری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Effective Factors on Sharing Knowledge on Tourism Destination in Instagram Social Network

نویسندگان [English]

  • nazanin fallah tafti 1
  • morteza rojuee 2
  • seyed morteza ghayour baghbani 3
1 Imam Reza International University
2 assistant professor, management department, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
3 Assistant professor, Imamreza International university
چکیده [English]

The exploding boom of social networks has a very serious effect on human life. Social networks are recognized as the driving force in e-commerce and in some way or another have evolved the interpersonal relationship and also intercompany relations. This phenomenon has happened distinctly in the tourism industry; since tourist contact other people in different phases of the trip for scheduling and other things, especially when they are searching for information. Present study aims to discuss effective factors on sharing knowledge on tourism destination. This study is of practical nature and from the way of doing perspective it is of descriptive- scaling nature. Statistical population is Iranian users of Instagram social network who check tourism pages for determining the tourism destinations. Also 420 users are selected in multistage sampling in order to gather information. Data analysis is done by modeling structural equations with the help of Lisrel software which is shown that perceived ease of use on utilitarian beliefs, belief in integrity and subjective norms has a positive and meaningful effect. Subjective norms are also effective on switching costs and attitude toward sharing knowledge; finally personal attitude of the person are verified against on his/her Intention to share knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Ease of Use
  • Utilitarian Beliefs
  • Subjective Norms
  • Belief in Integrity
  • Intention to Share Knowledge