ارزش‌گذاری اقتصادی و برآورد تمایل به پرداخت دهکده تفریحی و توریستی باغستان کرج با رویکرد ارزش گذاری مشروط (CVM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران؛

2 دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه تهران، تهران، ایران؛

3 دکتری مدیریت حرفه ای کسب کار از دانشگاه صنایع و معادن ایران، تهران، ایران؛

4 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد کنترل و مبارزه با علفهای هرز، پردیس علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

10.22034/jtd.2019.202896.1833

چکیده

دهکده تفریحی و توریستی باغستان، به دلیل دارا بودن جاذبه‌های متنوع، از پارک‌های توریستی و گردشگری مهم استان به شمار می‌رود. بنابراین، مطالعه ارزش تفریحی آن می‌تواند در پیش‌بینی نیازها و کمبودها و توسعه گردشگری این دهکده، مؤثر باشد. این مطالعه، ارزش تفریحی دهکده باغستان و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان را با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسش‌نامه انتخاب دوگانه دو بعدی، تعیین می‌کند. جامعه آماری این پژوهش، 150 نفر از بازدیدکنندگان دهکده بوده که بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شده‌اند. برای بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، از مدل لاجیت استفاده گردید و بر اساس روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای این مدل، برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان داد
3/73 درصد افراد بررسی شده، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از دهکده هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این دهکده 4/ 16914 ریال برای هر بازدید، محاسبه گردید. همچین ارزش کل تفریحی سالانه آن معادل 11،840،080،000ریال برآورد شد. متغیرهای میزان پرداخت پیشنهادی و هزینه هر بار ایاب و ذهاب، تأثیری منفی و متغیرهای کیفیت پارک، وضعیت تأهل، مدت زمان مطالعه در هفته، گرایش‌های محیط زیست و جنسیت، تأثیری مثبت بر میزان تمایل به پرداخت داشته‌اند. نتایج نشان داد که مردم به اهمیت پارک‌های جنگلی و فضاهای طبیعی آگاه بوده و در این رابطه تمایل به پرداخت قابل توجهی وجود دارد که می‌تواند مسئولان را در برنامه‌ریزی و مدیریت دهکده یاری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic valuation and estimation of willingness to pay for Baghestan recreational and tourist village in Karaj using Contingent Valuation method (CVM)

نویسندگان [English]

  • Sina Attarroshan 1
  • Ramezanali Pourrostami 2
  • Abbas Zare 3
  • Siamak Katebifar 4
1 Assistant Professor, Environment Department, Ahwaz Azad University, Ahwaz, Iran;
2 Ph.D, Tehran university, Tehran, Iran;
3 DBA, Tehran university, Tehran, Iran;
4 M.Sc.
چکیده [English]

Gardening and tourist village of Baghestan, due to its variety of attractions, is one of the most important tourist parks in the Alborz province. Therefore, studying recreational value can be effective in predicting the needs and shortages and development of tourism in this village. This study determines the recreational value of Baghestan village and the willingness to pay visitors by using a conditional valuation method and a two-dimensional dual choice questionnaire. The statistical population of this study consisted of 150 village visitors who were selected based on available sampling method. Logit model was used to investigate the effect of explanatory variables on the rate of visitors' willingness to pay. The results showed 73.3% of the respondents were willing to pay for recreational use of the village and average willingness to pay for recreational value of this village was calculated to be 16914.4 Rials per visit. Its total annual recreational value was estimated to be 11,840,080,000 Rials. The variables of the proposed rate of payment and the cost of transportation each time, had a negative effect on the variables of park quality, marital status, duration of study per week, environmental trends and gender, had a positive effect on willingness to pay. The results show that people are aware of the importance of forest parks and natural spaces and there is a significant willingness to pay which can help officials in planning and managing the village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recreational value
  • Willingness to pay
  • Contingent Valuation
  • Gardening and Tourism Village of Baghestan
  • Karaj