ارائه چارچوب پذیرش گردشگری الکترونیک با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران؛

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ علوم مدیریت، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران؛

10.22034/jtd.2019.170914.1651

چکیده

گردشگری الکترونیکی، دیجیتالی کردن تمام فرایندها و زنجیره ارزش در صنایع گردشگری، مسافرت، مهمان نوازی و پذیرایی است که سازمانها را قادر می سازد تا کارآیی و اثربخشی خود را ارتقا بخشند. فراگیری و نوآوری های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان دستیابی به کانال های مختلفی را برای کاربران گردشگری ایجاد کرده است. در این حوزه مطالعات متعددی در حوزه گردشگری انجام شده است و عوامل مختلف موثر بر پذیرش این راه های ارتباطی شناسایی شده است. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی جامع جهت پذیرش گردشگری الکترونیک انجام شده است. با استفاده از روش فراترکیب بیش از 273 مقاله در حوزه گردشگری الکترونیک مورد ارزیابی قرار گرفت با استفاده از تحلیل محتوا ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک به کمک روش کمّی آنتروپی شانون تعیین شده است. بر اساس یافته ها مشخص گردید کدهای امنیت، رضایت کاربران و کارکردگرایی دارای بیشترین ضریب اهمیت می باشند. در نهایت پس از طی گام های پژوهش چارچوب نهایی پذیرش گردشگری الکترونیک ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for E-tourism Acceptance by Meta-Synthesis Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ronaghi 1
  • Masoud Dehghani 2
1 Assistant Professor, Department of Management,, Shiraz University, shiraz, Iran;
2 Assistant Professor, Department of Management, Velayat University, Iranshahr, Iran;
چکیده [English]

E-tourism is the digitization of all the processes and value chains in the tourism, travel, hospitality and catering industries that enable organizations to maximize their efficiency and effectiveness. Ubiquitous and highly innovative ICTs provide different channels for consumers to use tourism services; thus, studies on e-tourism are numerous and fragmented. Different factors account for how consumers embrace these channels. This research aims to design an e-tourism acceptance framework using Meta-synthesis method. In order to design and explain a comprehensive model, all dimensions of E-tourism have been identified through systematic literature review using 273 papers and Meta-Synthesis method. Then the importance and priority of each proposed dimension was determined using Shannon quantitative method based on content analysis. The results reveal security, consumer satisfaction and Functionality are the major criteria in E-tourism acceptance. At the end the research results demonstrate a comprehensive framework for e-tourism acceptance.

Keywords: E-tourism, acceptance, Security,, Meta-Synthesis, Shannon Entropy

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-tourism
  • acceptance
  • Security
  • Meta-Synthesis
  • Shannon Entropy