سنجش وتحلیل‎ ‎میزان‎ ‎احساس‎ ‎امنیت وآسایش گردشگران مذهبی در سفر به ‏عتبات عالیات (مطالعه موردی مرز بین المللی مهران اربعین 96و97)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 پژوهشگر

10.22034/jtd.2020.212318.1913

چکیده

گردشگری یکی از مهم‌ترین عوامل مولد ثروت و اشتغال در دنیا‎ ‎است. هدف‎ ‎پژوهش‎ ‎حاضر،‎ ‎سنجش‎ ‎میزان‎ ‎احساس‎ ‎امنیت‎ ‎وآسایش گردشگران داخلی‎ ‎از شهر مرزی مهران‎ ‎است.‏‎ ‎روش‎ ‎تحقیق‎ ‎پژوهش‎ ‎توصیفی‎_ ‎همبستگی است.‏‎ ‎برای‎ ‎تجزیه‎ ‎و‎ ‎تحلیل‎ ‎داده‌ها‎ ‎از آزمون‌های‎ ‎آماری‎ ‎رگرسیون‎ ‎گام به گام، مدل معادلات ساختاری(تحلیل مسیر) و آزمون رتبه بندی فریدمن ‏استفاده شده است . نتایج نشان می‌دهد، بین احساس امنیت و انتخاب مرز برای زیارت رابطه ‏مستقیم وجود دارد. نتایج آزمون ‏T‏ نشان می‌دهد که رضایت‌ گردشگران از امکانات منطقه ‏مورد مطالعه در وضعیتی مطلوبی بوده است. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد، ‏شاخص امکانات پذیرایی با بتای 218/0کمترین تأثیر، شاخص امکانات اقامتگاهی با ضریب ‏بتای 297/0 بیشترین تأثیر را بر امنیت و آسایش گردشگران شهر مهران گذاشته است. ‏همچنین، مدل ساختاری برازش شده برای کلیه عوامل تحقیق، توسط داده‌های‎‌‎‏ پژوهش در ‏سطح مناسبی از نظریه‎‌‎ها انجام شده حمایت کرده و برای تبیین متغیرها مدلی مناسب ‏محسوب می‌شود و عامل امکانات اقامتگاهی با بار عامل 84/0 دارای بیشترین تاثیر و عامل ‏امکانات پذیرایی با بار عاملی 54/0 دارای کمترین تاثیر روی امنیت گردشگری در مرز مهران ‏می باشد. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داد که بالاترین میانگین رتبه (01/4) به ‏عامل امکانات اقامتگاهی در نمره ‌دهی اختصاص دارد.‏‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and Analyzing Religious Tourists' Feelings of ‎Security and Relaxation on Trip ‎‏ ‏‎(Case Study of Mehran International Border to Arbaineh Religions 96 ‎and 97 ) ‎‎

نویسندگان [English]

  • nader shohani 1
  • ahmad shohaani 1
  • sara shohani 2
1 payame noor university
2 Researcher
چکیده [English]

Tourism is one of the most important factors in generating wealth and ‎employment in the world. The purpose of this study was to measure the ‎feeling of security and comfort of domestic tourists from the border ‎town of Mehran. Stepwise regression statistical tests, structural equation ‎modeling (path analysis) and Friedman ranking test were used to ‎analyze the data. Has been. The results show that there is a direct ‎relationship between the sense of security and the choice of border for ‎pilgrimage. The results of T-test show that tourists' satisfaction with the ‎facilities of the study area was in a favorable condition. The results of ‎stepwise regression showed that accommodation facilities index with ‎‎0.221 beta had the least effect, and accommodation facilities index with ‎beta coefficient of 0.297 had the most impact on security and comfort ‎of Mehran tourists. Also, the fitted structural model for all the research ‎factors is supported by the research data at the appropriate level of the ‎theories performed and is a suitable model for explaining the variables ‎and is a factor of the accommodation facilities. The factor of 0.84 has ‎the highest impact and the factor of catering facilities with the factor of ‎‎0.54 has the least impact on tourism security in the Mehran border. The ‎results of Friedman's rank test showed that the highest average rating ‎‎(4.01) was allocated to the accommodation facilities factor in the mean ‎score‏ ‏

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling safe and comfortable
  • Measuring
  • Arbaeen
  • Domestic ‎tourists. Mehran border.‎