ارائه الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر مطالعه موردی گردشگران فرهنگی خارجی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشگاه علم و فرهنگ

10.22034/jtd.2019.165277.1607

چکیده

انسان محور گردشگری، متشکل از ابعاد مادی و غیر مادی است که بر روی کره هستی در مسیر شناخت و آگاهی گام بر می دارد. در این میان سفر و به ویژه فرهنگ مردمان یک منطقه، منبع ارزشمند کسب آگاهی به شمار می رود که از آن بهره می جوید. ادراک انسان به عنوان گردشگر فرهنگی، علاوه بر دریافت های ظاهری مبتنی بر حواس، محیط و روابط اجتماعی، به مضامین معنوی مرتبط می گردد که بستر اصلی تمامی دریافت های انسانی را شامل می شود. ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر، از جمله اصطلاحات جدیدی است که اولین بار در این تحقیق به عنوان یکی از مفاهیم جدید مطالعات گردشگری ارائه می شود. از این رو الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر ضمن مطالعه موردی بر روی گردشگران فرهنگی خارجی شهر اصفهان پرداخته شده است. این تحقیق به شیوه کیفی، مبتنی بر اکتشاف، از مصاحبه عمیق با خبرگان، مشاهده و مصاحبه با گردشگران خارجی شهر اصفهان در بازه زمانی زمستان 1396 – تابستان 1397 انجام شده است. داده های بدست آمده با روش تحلیل محتوا، ارزیابی و الگوی بدست آمده نیز از نقطه نظر خبرگان راست آزمایی گردید. در پایان این نتیجه حاصل شد که الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی، از مولفه های پیش فرض گردشگر، حقیقت باطنی، حقیقت ظاهری و کنش گردشگر تشکیل شده است که در حین سفر و دریافت های حسی، محیطی و اجتماعی صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creating a pattern for cultural tourist spiritual perception from travel A case study: Esfahan city foreign tourists

نویسندگان [English]

  • مح ایمانی خوشخو 1
  • مهدیه شهرابی فراهانی 2
1 Faculty of Tourism Science, University of Science and Culture
چکیده [English]

Human-centered tourism consists of material and immaterial dimensions that are on the planet in the path of knowledge and awareness. Meanwhile, travel, and in particular the culture of peoples in an area, is a valuable resource for gaining awareness of it. Human perception as a cultural tourist, in addition to sensory, sensory, and social-perceived appearances, is linked to spiritual themes that embrace the core of all human receipts. The spiritual perception of the cultural tourist of travel, including the new terms, is first introduced in this research as one of the new concepts of tourism studies. Hence, the cultural perceptual model of traveler's cultural journey has been studied along with a case study on foreign cultural tourists in Isfahan. This research was conducted in a qualitative way based on the discovery, conducted in-depth interviews with experts, observation and interviews with foreign tourists of Isfahan during the winter period of 1396 to summer 1397. Data obtained by content analysis, evaluation and obtained pattern were also verified from the point of view of experts. In the end, the result was that the cultural tourism model of spiritual perception of travel influenced by internal and external factors consists of the default components of the tourist, the esoteric truth, the apparent truth and the tourist's action that during the journey and sensory, environmental and Social affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception
  • Spirituality
  • Travel
  • cultural tourist