تعیین روابط علی درگیری ذهنی و قصد رفتاری گردشگران رویداد ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی؛ دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار مدیریت ورزشی؛ دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی، تهران

3 عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشکذه علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jtd.2019.172208.1657

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین روابط علی درگیری ذهنی و قصد رفتاری گردشگران رویداد ورزشی با ملاحظه نقش میانجی تصویر مقصد و رضایت و همچنین اثر تعدیلگری همراهان سفر بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و براساس روش گردآوری داده‌ها از نوع ‌توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر گردشگران غیرتهرانی حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس بودند. نمونه مکفی مبتنی بر نرم افزار PASS تعداد 382 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی – طبقه‌ای انتخاب و با نرم افزار Smart PLS 3 نیز مورد تحلیل قرار گرفتند. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها توسط خبرگان و آزمون‌های آماری مربوطه تأیید شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که درگیری ذهنی گردشگران رویداد ورزشی به صورت مستقیم بر قصد رفتاری آنان اثرگذار نبود اما به صورت غیر مستقیم با لحاظ نمودن تصویر مقصد و رضایت‌مندی گردشگران این اثر به عنوان میانجی کامل معنادار گزارش شد. علاوه بر این همراهان سفر به عنوان تعدیلگر شدت رابطه بین تصویر مقصد و رضایت گردشگران رویداد ورزشی را به صورت معناداری تحت تأثیر قرار داد. بنابراین، می‌توان به مسؤولین برگزاری رویداد ورزشی این نکته مهم را یادآور شد که به منظور تأثیرگذاری و جهت‌دهی بر قصد رفتاری گردشگران ورزشی در راستای تقویت استراتژی جذب و حفظ آنان بیش از پیش بر ویژگی‌های مقصد (تسهیلات بهداشتی – رفاهی، جذابیت‌ها و ویژگی‌های زیباشناختی پیرامون رویداد، فراهم کردن محیطی امن برای حضور) و جنبه‌های روانشناختی گردشگران رویداد ورزشی توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the causal relationships between involvement and behavioral intentions of sports event tourists

نویسندگان [English]

  • Erfan Moradi 1
  • Ali reza Elahi 2
  • marjan saffari 3
1 Ph.D. Student of Sport Management; Tarbiat Modares University
2 Associate Professor Department of Sport Management Faculty of Sport Sciences Kharazmi University
3 human sciences, physical education faculty, Tarbiat modarres university
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the causal relationships between Involvement and behavioral intentions of sport event tourists considering the role of mediator of destination image and satisfaction as well as the moderating effect of travel companions. The present study is applied regarding purpose and descriptive-survey, based on the method of collecting the data. The statistical population was included non-Tehranian tourists present in the derby between Esteghlal and Persepolis. The sampling method was selected based on PASS software (382) using stratified random sampling, and they were also analyzed using Smart PLS 3 software. The questionnaire’s validity and reliability were confirmed by experts and Related statistical tests. The results of data analysis showed that involvement of sports event tourists did not directly affect on their behavioral intention, but indirectly, considering the destination image and satisfaction of tourists, this effect was reported as a significant full mediator. Additionally, travel companions as a moderator of the severity of the relationship between the destination image and the sports tourists' satisfaction significantly affected. Therefore, to the authorities of the sports event organizer could point out that in order to influence and direction the behavioral intention of sports tourists in order to strengthen the strategy of absorbing and retaining them, more than just the past to consider on the destination features (Sanitary - welfare facilities, attractions and aesthetic features around the event, provide a safe environment for attendance) and psychological aspects of sports event tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Involvement
  • behavioral intentions
  • Sports event tourists