رویکرد متفاوت کارآفرینان در کارآفرینی گردشگری میراث فرهنگی ناملموس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانش آموخته کارشناس ارشد کارآفرینی فرهنگی

10.22034/jtd.2019.165849.1616

چکیده

این پژوهش کیفی، کارآفرینی فرهنگی مبتنی بر چهار میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده آیین پهلوانی و زورخانه‌ای، موسیقی سنتی، نقالی و تعزیه را مورد تحقیق قرار داده است. داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شده و بر اساس نظریه داده بنیاد تحلیل شده است. قضایای بدست آمده نشان می‌دهد که میراث فرهنگی ناملموس پتانسیل کارآفرینی و ایجاد کسب و کار به ویژه کسب و کار گردشگری میراث ناملموس را دارد اما کارآفرینی در این زمینه مستلزم نگاه غیرمادی است. بدین معنی که کارآفرینی در زمینه‌ی میراث فرهنگی ناملموس نباید آمیخته به نگاه سودآوری و درآمدزایی گردد و باید با هدف حفاظت از این میراث انجام پذیرد. از طرفی بر اساس نتایج به دست آمده، کارآفرینی در حوزه میراث فرهنگی ناملموس مستلزم حمایت و دخالت مستقیم دولت است. بنابراین می توان گقت آنچه در کارآفرینی میراث فرهنگی ناملموس مطرح می شود، با ادبیات رایج کارآفرینی در این دو مولفه متفاوت است. بدین منظور، نیاز است کارآفرینی میراث فرهنگی ناملموس با نگاهی جدید و با تبیین اصولی مجزا در حوزه‌ی کارآفرینی فرهنگی مورد بحث قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Different Approach of Entrepreneurs in Intangible Cultural Heritage Tourism Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Saeed Mirvahedi 1
  • Nafiseh Ghaediha 2
1 ​Assistant Professor of Entrepreneurship and Marketingو School of Management and Accountingو Allameh Tabataba'i University
2 Master of Cultural Entrepreneurship
چکیده [English]

In this research, cultural entrepreneurship based on intangible cultural heritage, is the core of investigation. Among the number of registered national intangible cultural heritage four of them including “Pahlevani and Zoorkhanei rituals”, “Radif of Iranian Music”, “Iranian Dramatic Story- Naqqali Telling” and “Ritual Dramatic Art of Tazie” have been studied. The purpose of this research is to find out the possibility of setting up entrepreneurial businesses based on intangible cultural heritage in Isfahan. The present research is qualitative through deep and semi-structured interviews, with three groups of artists, cultural entrepreneurs and cultural business owners and experts in art and cultural fields. The findings based on grounded theory, suggest that setting up a business in the field of intangible heritages is possible especially tourism business, but entrepreneurs would have a view point to protect those heritages and the purpose of this businesses would not be profitability only. Participants have emphasized that direct governmental support is needed to have a stable business in this field. Findings are paradoxical with entrepreneurship literature where entrepreneurs are looking for profit and governments should not directly play role in economy. Therefore, it is essential to propose a new view point of cultural entrepreneurship with consideration of all role players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Entrepreneurship
  • Tourism Entrepreneurship
  • Intangible Cultural Heritage