چالش های بین المللی سازی کسب و کارهای گردشگری کشاورزی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه کشاورزی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار پژوهشی، گروه گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2019.200282.1814

چکیده

در سال‌های اخیر، گردشگری به صنعتی قدرتمند و تجارتی پرسود تبدیل شده است. این تجارت نوظهور، باعث افزایش رقابت در بنگاه‌های اقتصادی برای تنوع‌بخشی به خدمات و محصولات در جهت جذب بیشتر گردشگران شده است.
در بین انواع گردشگری، امروزه، گردشگری کشاورزی در بسیاری از کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این نوع از گردشگری، علاوه بر این‌که می‌تواند محلی برای تفریح و آموزش گردشگران باشد، موجب ایجاد اشتغال، کسب درآمدهای مضاعف، سرمایه‌گذاری پایدار، رونق تولید، جلوگیری از مهاجرت و درنهایت سبب توسعه پایدار کشاورزی خواهد شد.
با وجود ظرفیت‌های بالقوه روستاهای کشور، گردشگری کشاورزی، نتوانسته جایگاه مناسبی را به‌دست آورد و به گردشگر جهانی معرفی شود. بنابر‌اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ حاضر، با هدف بررسی و شناسایی چالش‌های بین‌المللی‌سازی کسب‌و‌کارهای گردشگری کشاورزی در کشور انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کیفی، تعداد 23 نفر از خبرگان عرصه گردشگری کشاورزی کشور بود و فرآیند گردآوری داده‌ها با نمونه‌گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. کدگذاری داده‌ها، انتخاب مقوله‌ها و استخراج نتایج، توسط نسخه 2/2018 نرم‌افزار MAXQDA انجام شده و برای نیل به اعتبار پژوهش، داده‌های مستخرج، در گروه کانونی مورد بررسی و تحلیل نهایی قرار گرفت.
یافته‌ها نشان داد که دو دسته چالش به‌صورت"مستقیم" و "غیر‌مستقیم" در بین‌المللی‌سازی کسب‌و‌کارهای گردشگری کشاورزی وجود داشت که شامل؛ عدم شناخت، فقدان آموزش، قوانین و مقررات، چالش‌های اختصاصی، راهبردی، ضعف در بازاریابی، شرایط فرهنگی ـ سیاسی و مشکلات تورها بود. بررسی این چالش‌ها، از ناشناخته بودن گردشگری کشاورزی در کشور و عدم توفیق در بین‌المللی‌سازی این نوع از کسب‌و‌کارها حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges of Internationalizing Agritourism Businesses in Iran

نویسندگان [English]

  • Omran Heidari 1
  • Davood Samari 2
  • Morteza Mosakhani 3
  • bahar beishami 4
1 PhD Candidate of Entrepreneurship, Faculty of Management, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Agricultural Extension & Education, Karaj Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Professor, Faculty of Management, Science and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 .Assistant Professor, Faculty Member of Tourism, The Tourism Research Center of the Tourism and Cultural Heritage, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent years, tourism has become a powerful and profitable business. This emerging trade has increased the competitiveness of businesses to diversify services and products to attract more tourists.
Among the types of tourism, agritourism has been paid attention in many countries. This type of tourism can be a place for tourists education and recreation, and it can generate employment, more income, sustainable investment, production boom, prevent migration and so on. Finally, it will contribute to sustainable agricultural development.
Despite the potential of the villages in Iran, this type of tourism has not been able to gain its status and not introduced to world tourists. Therefore, the present study aims at examining and identifying the challenges of internationalizing agritourism businesses in the Iran.
The statistical population of this qualitative study is 23 agritourism experts in the country and the process of data collection was done through semi-structured interviews with snowball sampling. Coding of data, selection of categories and extraction of results were performed by MAXQDA software. For the validity of the research, the extracted data are investigated in the focus group are investigated.
The findings show that there are two categories of "direct" and "indirect" challenges in the internationalization of agritourism businesses including lack of recognition, lack of education, rules and regulations, special challenges, Strategies, weaknesses in marketing, cultural and political conditions, and tours problems. Investigating these challenges shows that agritourism is not recognized in the country and the internationalization of these types of businesses has not been successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agritourism
  • Internationalization
  • Tourism Challenges
  • Iran