شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های توسعه گردشگری کودک از منظر ویژگی‌های فرهنگی، زیرساختی و ظاهری مقصد (موردمطالعه: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی، دانشگاه علم و هنر یزد، ایران

10.22034/jtd.2019.188977.1761

چکیده

تاکنون در حدود 330 نوع گردشگری شناسایی شده است که هرکدام خواسته‌های گروه متفاوتی از افراد را موردتوجه قرار می‌دهد. کودکان به عنوان اعضای حمایت پذیر جامعه دارای نیازها و انتظارات منحصر به فردی هستند و توجه به شکوفاسازی استعدادها و آموزش صحیح آن‌ها از الزامات توسعه است. گردشگری کودک به در نظر گرفتن خواسته‌های این گروه از جامعه و ایجاد تجربه مطلوب برای آن‌ها در سفر می‌پردازد. بنابراین لازم است تا با شناخت صحیح ویژگی‌ها و تنوع نیازهای آن‌ها برنامه‌ریزی مناسب و متناسبی در توسعه توانمندی‌های مقصد صورت پذیرد. پژوهش حاضر با هدف شناخت مؤلفه‌های توسعه گردشگری کودک از منظر فرهنگی، زیرساختی و ظاهری مقصد انجام شده است. به این منظور پس از شناخت شاخص‌های اثرگذار بر گردشگری کودک و نیازهای آن‌ها از ادبیات پژوهش، پیمایشی میان نمونه منتخب از گردشگران شهر یزد انجام شده است. تحلیل داده‌های گردآوری شده با روش تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی 5 مؤلفه اصلی در توسعه گردشگری کودک شد. سپس با اجرای مدل ساختاری از مؤلفه‌های با روش تحلیل عاملی تائیدی اعتبار متغیرهای استخراج شده مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد ویژگی‌های بصری و ظاهری مقصد با 583/14 درصد واریانس تبیین شده مهم‌ترین عامل در توسعه گردشگری کودک بوده و به ترتیب ویژگی‌های اجتماعی-فرهنگی، امکانات و فنّاوری، رویدادهای اجتماعی، و زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی، به دنبال آن قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and analysis of child tourism development components based on cultural, infrastructure and physical characteristics of the destination (Case study: Yazd City)

نویسندگان [English]

  • Mir Mohammad Asadi 1
  • Hamed Fallah Tafti 1
  • Mahdieh Zahmatkesh Saredorahi 2
1 Management Department, Humanity Faculty, Science and ARts university, Yazd, Iran.
2 MSc of tourism management, Human Faculty, Science and Arts University, Yazd, Iran
چکیده [English]

About 330 types of tourism have been identified so far, each taking into account the wishes of a different group of people. Children as supportive members of society have unique needs, and expectations and attention to developing their talents and training them properly is a developmental requirement. Child tourism is about taking into account the demands of this group of society and creating a pleasant travel experience for them. Therefore, it is necessary to plan appropriately and appropriately for the development of destination capabilities by correctly identifying the features and the variety of their needs. The purpose of this study was to determine the components of child tourism development from the cultural, infrastructural and physical aspects of destination. For this purpose, after identifying the factors affecting child tourism and their needs from the research literature, a survey was conducted among selected tourists from Yazd city. The analysis of the data collected by exploratory factor analysis resulted in the identification of 5 critical components in child tourism development. Then, the validity of the extracted variables was evaluated by applying the structural model of the elements with confirmatory factor analysis. The results show that the visual and visual characteristics of the destination with 14.558% of the variance explained are the most critical factors in the development of child tourism followed by socio-cultural features, facilities and technologies, social events, and physical infrastructure and facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Tourism
  • Destination Cultural Characteristics
  • Destination Infrastructure Characteristics
  • Destination Outdoor Characteristics
  • Yazd city