شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت پایگاه اینترنتی جاباما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی-بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران بازاریابی، برند، رفتار مصرف کننده

4 دانشگده مدیریت، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

10.22034/jtd.2019.147303.1497

چکیده

چکیده
امروزه بسیاری از سازمان‌ها برای انجام فعالیت‌های تجاری خود دارای وب-سایت هستند. مهم‌ترین هدف هر وب‌سایت ارائه اطلاعاتی است که پاسخگوی انتظارات کاربران باشد، اطلاع از عوامل موفقیت وب‌سایت راه گشایی برای پاسخگویی به انتظارات کاربران است. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت وب‌سایت جاباما صورت گرفته است. بر مبنای ادبیات تحقیق، 10 عامل مؤثر بر موفقیت وب‌سایت‌ها شناسایی شد که به منظور بررسی کلیدی بودن این عوامل در موفقیت وب‌سایت‌ها و رتبه بندی آن عوامل، 384 پرسشنامه به صورت نمونه گیری در دسترس بین کاربران تقسیم گردید که 275 پرسشنامه مورد قبول بودند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی، مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، افراد داخلی که از وب‌سایت جاباما استفاده می‌کنند. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 و AMOS18 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که کیفیت اطلاعات ، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات بر موفقیت وب‌سایت تأثیر معناداری دارند، همچنین براساس تحلیل شکاف ماتریس اهمیت-عملکرد، مهم‌ترین عامل موفقیت وب‌سایت جاباما امنیت و بعد از آن ناوبری می‌باشد و تعامل از اهمیت کمتری برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the success factors of the Jabama website

نویسندگان [English]

  • Hossein khanifar 1
  • banafsheh khalilipour 2
  • mohammad ghaffari 3
  • Hamid reza yazdani 4
1 University of Tehran
2 (Graduate Student of Business Marketing Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi University of Tehran,Tehran,Iran
3 Department of Business Administration, Faculty of Farabi University
4 College of Farabi, University of Tehran
چکیده [English]

Today most of organizations have a website for their business activities. The most important aim of each website presents a information that responsible for user's expectations. Awareness of successful factors of website responsible for user's expectations. due to importance of target, this research key successful factors of jabamas website done. based on research s literature, 10 factors on sucess of websites were identity that inorder to examine the key factors of these on sucess of websites and ranking those factors, 384 questionnaire available sample were devided between users that 275 questionnaire were accepted. this research interms of purpose, and interms of information gathering method is descriptive survey It is based on structural equation modeling. statistical society of research is domestic Persons that use jabama website.the data by using spss20 and amoss18 software were analyzed. research s result indicate that quality of information, system and services have a significant effect on website sucess. also, based on the matrix gap analysis, the importance of security factor in the sucess of the jabama website, and then it is Navigation. Interaction is less important

کلیدواژه‌ها [English]

  • Success Factors
  • website
  • Identification and Prioritization
  • Jabama