تأثیر شخصیت مقصد بر بازدید مجدد و ترویج با تاکید بر شناسایی و رضایت (مورد مطالعه: مقصدهای گردشگری استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

10.22034/jtd.2020.214443.1931

چکیده

بازاریابان نوآور گردشگری در یک بازار به طور فزاینده رقابتی، به منظور تأکید بر منحصر‌بفرد بودن مقاصد گردشگری، به سرعت در حال اتخاذ استراتژی‌های برندینگ مشابه آنچه که بازاریابان محصول به کار می‌برند، هستند. شخصیت برند، رضایت مشتری و شناسایی مشتری با برند، در چندین زمینه محرک‌های مهم رفتار مصرف‌کننده هستند؛ با این حال مطالعاتی در مورد نقش سازنده‌ی آنها در رفتار گردشگر وجود ندارد. هدف از این پژوهش مشخص نمودن تأثیر شخصیت مقصد بر بازدید مجدد و ترویج مقاصد گردشگری استان کردستان است بنابراین، پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش انجام پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل گردشگران داخلی بازدید کننده از استان کردستان به ویژه سه شهر پر‌بازدید سنندج، مریوان و بانه است؛ با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد اعضای نمونه مطابق فرمول کوکران، 384 نفر تعیین گردید. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد و داده‌ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که پنج ویژگی شخصیتی استان کردستان به ترتیب، عبارتند از: اصیل، صمیمی و مهربان، گرم و صمیمی، خوش‌رو، متواضع. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که شخصیت مقصد بر رضایت از مقصد، تعیین هویت گردشگر با مقصد، ترویج مقصد و قصد بازدید مجدد، تأثیر مثبت دارد؛ رضایت گردشگر بر شناسایی گردشگر با مقصد، ترویج مقصد و قصد بازدید مجدد تأثیر مثبت دارد و شناسایی بر ترویج مقصد و قصد بازدید مجدد تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Destination personality on Revisiting and Tourist Destination Promotion with emphasis on identification and satisfaction (Case Study: Tourism Destinations in Kurdistan Province).

نویسندگان [English]

  • َArman Ahmadizad 1
  • Parviz Kafcheh 1
  • Farzaneh paryad 2
1 Assistant Professor of business Administration, University of Kurdistan
2 MA in Business Administration, University Of Kurdistan
چکیده [English]

tourism marketers in an increasingly competitive market are quickly adopting branding strategies similar to what product marketers uses in order to emphasize the uniqueness of tourism destinations they represent. Brand personality, satisfaction, and customer identification with the brand are important drivers of consumer behavior in several contexts. However, the literature lacks studies on these constructive role in tourist behavior. The purpose of this research is to determine the effect of the destination personality on the revisit and promotion of tourism destinations in Kurdistan province. Therefore, the present study in terms of purpose is functional, in terms of nature, descriptive and in terms of research methodology, is a survey. Statistical community of this study, includes domestic tourists from Kurdistan province, especially the three most popular cities of Sanandaj, Marivan and Baneh. With regard to the unlimited statistical community, the number of sample members according to the Cochran formula was 384. A questionnaire was used to collect data and data was analyzed by structural equation modeling using PLS software. The results of this study show that five personality traits in Kurdistan province are respectively: Original, Friendly, Warm, Charming, Down-to-earth .Also, the results of the research hypotheses showed that the destination personality has a positive effect on the tourist satisfaction, tourist–identification with destination, promotion of destination and revisit intention; The tourist satisfaction has a positive effect on the tourist– destination identification, promotion of the destination and revisit intention , Identification on the promotion of the destination and revisit intention has a positive effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination Personality
  • Satisfaction
  • Identification
  • Revisit Intention
  • Word-of-Mouth