ارائه مدل مفهومی توسعه گردشگری الکترونیک ایران با استفاده از دیمتل فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت/دانشکده علوم اداری و اقتصادی/ دانشگاه فردوسی مشهد

2 موسسه حکیم نظامی قوچان

10.22034/jtd.2019.176704.1681

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است مهم ترین عوامل در توسعه گردشگری الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران را شناسایی نماید. بعد از جمع آوری و بررسی کلیه مطالعات پیشین مرتبط به موضوع، عوامل موثر برتوسعه گردشگری الکترونیک استخراج وسپس به وسیله تیم تصمیم خبرگان ارزیابی وتعدیل گردیدند. سپس با استفاده از تکنیک دیمتل فازی، مدل مفهومی پژوهش و همچنین روابط بین آن‌ها شناسایی گردید. در نهایت از بین 24 عامل شناسایی شده 10 عامل به عنوان مهم‌ترین عوامل شناسایی شدند که با محاسبه مقادیر، مهمترین معیارها بدین گونه است: بنرهای تبلیغاتی گردشگری، تورهای مجازی گردشگری، رزرو و فروش الکترونیکی، وب سایت‌های گردشگری، امکان اطلاع رسانی مناسب تر، بانک‎های اطلاعاتی گردشگری. همچنین بر اساس شاخص عوامل: بنرهای تبلیغاتی گردشگری، رزرو و فروش الکترونیکی، امکان اطلاع رسانی مناسب، بانک‌های اطلاعاتی گردشگری، اعتمادالکترونیکی و تحریم و فشارهای اقتصادی به دلیل اینکه در نیمه مثبت نمودار عوامل علی قرار گرفته اند، جزء عواملی هستند که تأثیر بالایی بر سایر عوامل توسعه گردشگری دارند. معیارهای دیگر یعنی تورهای مجازی گردشگری، وب سایت‌های گردشگری، آمادگی الکترونیکی ایرانی‎ها در ارتباط با گسترش گردشگری مجازی و مجلات اینترنتی گردشگری در نیمه منفی نمودار واقع شده اند نشان از تاثیرپذیری بالای این عوامل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Conceptual Model of Electronic Tourism Development in Iran using Fuzzy DEMATEL

نویسندگان [English]

  • amir mohammad fakoor saghih 1
  • narges hajmandi 2
1 management/ faculty of economics and administrative sciences/ ferdowsi university of mashhad
2 hakim nezami ghochan hei
چکیده [English]

The present research seeks to identify the most important factors in the development of e-tourism in Iran’s tourism industry. In the present study, after collecting and reviewing all previous studies related to the subject, the factors influencing the development of electronic tourism were extracted and then assessed by the team of decision makers. Then, using the conceptual structural modeling technique of the fuzzy Dematel, the conceptual model of the research as well as the relationships between them were identified. Finally, out of the 24 identified factors 10 factors were identified as the most important factors. By calculating the values and the most important criteria are: Tourism banners, virtual tours of tourism, electronic booking and sales, tourism websites, more informative information, tourism databases; also based on factor indicators: tourism banners, electronic booking and sales, proper information, Tourism databases, electronic trust, sanctions and economic pressures are among the factors that have a great influence on other factors of tourism development due to the fact that they are in the semi-positive of the causal factors chart. Other criteria, such as virtual tours, tourism websites, e-readiness of Iranians in connection with the development of virtual tourism and Internet magazines in the semi-negative chart show the high impact of these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived forgiveness climate
  • learning behavior
  • Job Satisfaction
  • intention to quit