بررسی رابطه بین اصالت برند و عشق به برند با ملاحظه نقش نیاز به منحصر بفرد بودن در هتل های پنج ستاره شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی موسسه آموزش عالی کاویان

10.22034/jtd.2019.174599.1669

چکیده

امروزه سرمایه‌گذاری در روابط مصرف‌کننده با برند به موضوع اساسی برای بسیاری از شرکت‌هایی که به دنبال بقا و کسب سود مستمر از طریق مشتری هستند، تبدیل شده است. هدف‎ ‎تحقیق‎ ‎حاضر، بررسی رابطه بین اصالت برند و عشق به برند با ملاحظه نقش نیاز به منحصر بفرد بودن در هتل های پنج ستاره شهر مشهد ‏می‌باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری ‏داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. ابزار‎ ‎اندازه‎ ‎گیری‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎مطالعه،‎ ‎پرسشنامه‎ ‎با‎ ‎طیف‎ ‎لیکرت‎ ‎پنج‎ ‎گزینه ای و شامل 23 گویه‎ ‎است. ‎همچنین جهت تعیین پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب ‏استفاده شده است که مقدار بدست آمده مورد تأیید می‌باشد. نمونه آماری ‏این تحقیق ‏223 نفر از میهمانان هتل‌های پنج ستاره شهر مشهد ‏می‌باشند. داده‌های‎ ‎آماری‎ ‎گردآوری‎ ‎شده طی 6 ماهه اول سال 1397میباشد. جهت تحلیل توصیفی داده ها از نرم افزار SPSS و جهت آزمون فرضیات با‎ ‎استفاده‎ ‎از ‎مدل یابی معادلات ساختاری (‏SEM‏)‏ و با کمک نرم‌افزار Smart PLS مورد‎ ‎تجزیه‎ ‎و‎ ‎تحلیل‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ ‎است. یافته‌های‎ ‎تحقیق‎ ‎نشان‎ ‎می‌دهدکه‎ بین اصالت برند و عشق به برند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما نیاز به منحصر بفرد بودن، رابطه اصالت برند بر عشق به برند را در بین مهمانان هتل‌های پنج ستاره شهر مشهد تعدیل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between of Brand originality and Love the brand with considering the role of need for uniqueness in five star hotels in Mashhad

نویسندگان [English]

  • amir ghafourian shagerdi 1
  • Morteza Ghayour 2
  • Tocktam Chamani Heravi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Imam Reza International University
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Imam Reza international university
3 M.A. in Business Management at Kavian Higher Education Institute
چکیده [English]

Today, investment in brand-related consumer relations has become a major issue for many companies seeking to survive and profit from customer continuity. the aim of the present study is investigating the relationship between of Brand originality and Love the brand with considering the role of need for uniquenessin five star hotels in Mashhad. The goal of this research in terms of functional and data gathering practices, is based on description of the survey. The Measuring instrument in this study is questionnaire that included ‎‏23 ‎‎questions with Likert five option.Cronbach's alpha coefficient and Composite reliability that is used to determine the validity of the questionnaire and assess the reliabili is approved. The samples of this research are 223 persons of five star customer hotels of Mashhad. Data collected In the first six months of 2018 and For descriptive analysis of data using SPSS software and To test the assumptions using structural equation modeling (SEM) through the smart PLS Software. Research findings shows that there is a significant and positive relationship between the Brand originality and Love the brand, but need for uniqueness on the relationship between Brand originality and Love the brand had not significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand originality
  • Love the brand
  • need for uniqueness
  • Five star hotels in Mashhad