بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی (مورد مطالعه: شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی/ دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دانشگاه تبریز

3 دانشجو/ دانشگاه تبریز

10.22034/jtd.2020.209123.1886

چکیده

خوردن یک نیاز فیزیکی و همچنین یک فعالیت فرهنگی و اجتماعی است. تقاضای گردشگران به غذاهای محلی در سطوح مختلفی از نیازها اتفاق می‌افتد. بنابراین در مورد نحوه‌ی برخورد گردشگران نسبت به مصرف مواد غذایی محلی تفاوت وجود دارد. لذا، هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی به مقصد گردشگری به منظور بخش‌بندی بازار گردشگری متناسب با نیازهای گردشگران علاقه‌مند به غذای محلی به ‌عنوان یک جاذبه است. در این پژوهش جهت بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی، پرسشنامه‌ی محقق ساخته با 26 معرف و در مقیاس نقطه‌ای طیف لیکرت تهیه و در بین گردشگران موجود در این شهر در تابستان 1398 پخش شد و شیوه‌ی انتخاب افراد نمونه به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی در دسترس بود و در مدت یک ماه 100 پرسشنامه تکمیل گردید که از این تعداد 85 مورد برای استفاده مناسب بود؛ پایایی و روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزیی (PLS-SEM) مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. متغیرهای مدل بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی از جمع‌بندی مطالعات پیشین استخراج شد. نتایج نشان داد که در مدل بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذا عوامل انگیزشی، عوامل جمعیت‌شناختی و عوامل روان‌شناختی به‌ ترتیب با مقادیر ضرایب مسیر 130/0، 613/0، 338/0 و تقاضای غذای محلی با مقدار ضریب مسیر 252/0، در تمامی فرضیه‌ها مثبت بوده و نشان‌گر اثر مستقیم بر متغیرهای وابسته پنهان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the factors influencing local food demand in attracting foodies (A Case Study: Tabriz City)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Ghanbari 1
  • Shirin Farzankia 2
  • Khatere Abdi Daylari 3
1 Academic Member/University of Tabriz
2 student/ university of Tabriz
3 Student/ University of Tabriz
چکیده [English]

Eating is a physical need as well as a cultural and social activity. Tourists' demand for local food occurs at different levels of needs. Therefore, there is a difference in how tourists react to the consumption of local food. Therefore, the purpose of this study is to investigate the factors affecting local food demand in attracting food foodies in order to segment the tourism market according to the needs of tourists interested in local food as an attraction. In this study, to investigate the factors affecting local food demand in attracting foodies, a researcher-made questionnaire with 26 indicators and a Likert scale was prepared and distributed among tourists in the city in the summer of 1398 and the method of selecting samples by random sampling was available and 100 questionnaires were completed within a month, of which 85 were appropriate for use; The reliability and validity of the questionnaires were calculated using Cronbach's alpha coefficient and analyzed by structural equation modeling with least squares (PLS-SEM) approach. The model variables of the study were extracted from the summary of previous studies. The results showed that in the model of factors affecting local food demand in attracting foodies, motivational factors, demographic factors and psychological factors with values of path coefficients of 0.30, 0.613, 0.338, respectively, and local food demand with path coefficient values. 0.252 is positive in all hypotheses and indicates a direct effect on latent dependent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local food
  • Food Tourism
  • food experiences
  • Tabriz