قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی در توسعه مقصد گردشگری قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران؛

2 استادیارگروه مدیریت بازرگانی، ، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران؛

10.22034/jtd.2020.224313.2000

چکیده

از زمانی که مقاصد گردشگری در رسانه‌های اجتماعی معرفی شدند، قدرت گردشگران در توصیف، اظهارنظر، تغییر و تحریف روایت‌های مربوط به یک مقصد گردشگری با توجه به تجربیات و نظرات شخصی‌شان، روبه افزایش بوده است و این خود چالش بزرگی را برای سازمان‌های بازاریابی گردشگری ایجاد کرده است که چگونه در رسانه‌های اجتماعی داستان‌های مورد نظرشان را جهت توسعه یک مقصد گردشگری روایت کنند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر این چالش، شناسایی ابعاد قدرت داستان‌سرایی رسانه‌های اجتماعی آنلاین در توسعه یک مقصد گردشگری را هدف خود قرار داده است. رویکرد این پژوهش، کیفی و جامعه آماری موردمطالعه شامل تمامی داستان‌های مربوط به مقصد گردشگری قشم بود که در رسانه‌های اجتماعی آنلاین روایت شده‌اند. به کمک روش نمونه‌گیری قضاوتی 108 داستان موردبررسی قرار گرفتند. روایت‌ها با جست‌وجو در وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌های گردشگری و با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و انتخابی در قالب شبکه‌مضامین تحلیل شدند. نتایج حاکی از شناسایی 9 مضمون سازمان‌دهنده و 44 مضمون پایه در خصوص قدرت داستان‌سرایی گردشگری قشم به‌عنوان مضمون فراگیر بودند. نتایج نشان داد که گردشگران می‌توانند با استفاده از قابلیت‌های داستان‌سرایی و ابعاد آن در رسانه‌های اجتماعی هویت‌ها، فعالیت-ها، تجارب و ایده‌های‌شان را توصیف نمایند، نقش اجتماعی بسازند، وضعیت خود را ارتقاء دهند، گفتمان‌هایشان را گسترش داده و با جذب مخاطبان، روایت‌های مقاصد را تحت تأثیر قرار دهند. استفاده از روش کیفی داستان‌سرایی از نقاط قوت پژوهش حاضر به‌شمار می‌رود، چون در هیچ‌یک از پژوهش‌های مشابه داخلی تاکنون برای تحلیل روایت‌های مربوط به یک مقصد گردشگری از آن استفاده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Power of Social Media Storytelling in the Development of Qeshm Tourism Destination

نویسندگان [English]

  • Armin Goli 1
  • Ali Gholipour Soleimani 2
  • Narges Delafrooz 2
1 Ph.D. Student, Business Management Department,, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran;
2 Assistant Professor, Business Management Department,, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran;
چکیده [English]

After introducing tourism destinations in social media, tourists' power in describing, commenting, changing, and distorting the destination-related narratives by considering their personal experiences and opinions was increasing, results in creatinga large challenge for tourism marketing organization asthe way oftelling their intended stories in social media for developing a tourism destination. Accordingly, the present study aimed to recognize the dimensions related to the storytelling power of online social media in developing a tourism destination by focusing the mentioned challenge. The study was conducted through qualitative approach among all the stories related to Qeshm tourism destination and told in online social media. In addition, 108 stories were selected through judgmental sampling and analyzed by searching in tourism websites and weblogs by using a three-stage open, axial, and selective coding in the form of thematic network. Based on the results, nine organizing and 44 basic themes were identified as comprehensive ones regarding the power of tourism storytelling of Qeshm. Further, utilizing storytelling capabilities and its dimensions in social media allows users to explain their identities, activities, experiences, and ideas, create social role, improve their situation, expand their discourses, and affect destination narratives by attracting audiences. The use of qualitative storytelling method is one of the strengths of the present study, because it has not been used in any similar domestic research to analyze the narratives of a tourist destination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism destination development
  • Democratization
  • Social Media
  • Storytelling power
  • Qeshm