طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک در صنعت گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت بازرگانی

10.22034/jtd.2019.201271.1823

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل کارآفرینانه استراتژیک در صنعت گردشگری با رویکرد آمیخته اکتشافی در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات گردشگری مرکز، شرق و جنوب کشور (شهرهای تهران، مشهد و شیراز) است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی-توسعه ای، ازنظر ماهیت، اکتشافی و ازنظر روش گردآوری داده‌ها، آمیخته-اکتشافی است. در بخش کیفی پژوهش، تیم مشارکت‌کننده شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات گردشگری، به شیوه غیر تصادفی (هدفمند) و روش گلوله برفی به تعداد 30 نفر انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمّی شامل 263 شرکت ارائه‌دهنده خدمات گردشگری مرکز، شرق و جنوب کشور با رتبه‌های 3 و 5 و 163 حجم نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برآورد شد. در بخش کیفی، اطلاعات گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار Nvivo نسخه 8 تحلیل و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین شد. در آزمون مدل، ابتدا فرضیه‌های پژوهش تدوین‌شده و سپس با روش تحلیل مسیر و استفاده از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 25 و Smart-PLS نسخه 2/3 صورت مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مرحله کمّی نشان داد، شرایط علی اثرگذار بر کارآفرینانه استراتژیک شامل جنبه اجتماعی، محیط مقصد، رشد کارآفرینی و توسعه مقصد است. شرایط مداخله‌گر شامل برقراری ارتباط، امکان پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری جدید، و شرایط زمینه‌ای نیز شامل جمع‌آوری منابع، سرمایه انسانی و بهره‌وری است. همچنین راهبردهای ارائه‌شده شامل رشد فرهنگی-اجتماعی، تأثیر مشوق‌ها و تعامل سیستمی برای بهبود عملکرد، یکپارچگی و حداکثر استفاده از تجربیات به‌عنوان پیامدهای کارآفرینانه استراتژیک شناخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Strategic Entrepreneurship Model in Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • yazdan shirmohammadi 1
  • Mohammad Amin Mavouni 2
1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Payame Noor University,Tehran, Iran
2 Msc graduted at commercial management, Payam Nour University
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a strategic entrepreneurial model in the tourism industry with an exploratory mixed approach in the companies providing tourism services in the center, east and south of the country (Tehran, Mashhad and Shiraz). This research is applied-developmental in terms of nature, exploratory and mixed-heuristic in terms of data collection. In the qualitative part of the study, the research team consisted of 30 experts, including academic experts and managers of tourism service companies, selected by non-random method. The statistical population in the quantitative section consisted of 263 companies providing tourism services in the center, east and south of the country with 3, 5 and 163 sample size was estimated by stratified random sampling. In the qualitative section, the data collected was analyzed using Nvivo version 8 software and formulated in the conceptual data model of the Foundation. In the model test, the research hypotheses were first formulated and then analyzed by path analysis using SPSS software version 25 and Smart-PLS version 3.2. The results of the quantitative phase showed that causal conditions affecting strategic entrepreneurship include social aspect, destination environment, and entrepreneurship growth and destination development. Intervening conditions include communication, predictability and new investment, and contextual conditions include resource gathering, human capital and productivity. The strategies outlined include cultural-social growth, the impact of incentives, and systemic engagement to improve performance, integration, and maximize the use of experiences as strategic entrepreneurial outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial strategy
  • tourism industry
  • Mixed Approach