تحلیلی بر توزیع فضایی بازی های بومی و محلی در نواحی روستایی مطالعه موردی : روستاهای بخش خورش رستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه جغرافیا- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران - ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

3 فارغ التحصیل گروه جغرافیا-دانشکده علوم انسانی- دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jtd.2020.110329.1265

چکیده

نحوه ی پراکندگی پدیده های انسانی در فضا چگونه است و محیط باعث چه نوع تفاوتهایی می گردد؟ و چرا نحوه ی قرارگیری پدیده های انسانی در موقعیت های مکانی مختلف، متفاوت می باشد بدین معنی که ممکن است توزیع یک پدیده در مناطق کوهستانی و جلگه ای از هم یکسان نباشد . بازی های بومی و محلی نیز مانند سایر پدیده های انسانی در ارتباط با عوامل جغرافیایی در مناطق مختلف با هم متفاوت است. در این تحقیق سعی می شود به این سئوال کلیدی پاسخ داده شود که عوامل فضایی – مکانی چگونه باعث تنوع و پراکندگی بازی های بومی در مناطق مختلف روستایی شده است؟ مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این مقاله یک پژوهش کاربردی است که به شیوه ی توصیفی- تحلیلی واکاوی شده است، شیوه گردآوری داده ها از نوع اسنادی و میدانی است. مطالعات میدانی از طریق شناسایی و رتبه بندی روستاهای دارای بازی های بومی و سنتی در منطقه خورش رستم و شاخص های تبیین کننده پایداری اجتماعی در سطح 90 نفر از افراد بالای 40 سال انجام شده است . نتایج نشان می دهد که عوامل جغرافیایی بر پراکندگی بازی های بومی روستاها تاثیر زیادی گذاشته است(میانگین 4.5 در مناطق کوهستانی ، 3.5 در مناطق جلگه ای در آزمون t مستقل) و همچنین نوع بازی های بومی (سنتی و جدید) بر پایداری اجتماعی روستاها اثرگذار بوده است(سطح معناداری 0.0 در آزمون t وابسته) ، یعنی بازی های سنتی در مقایسه با بازی های جدید بر پایداری اجتماعی روستاها تاثیر بسیاری گذاشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of The Spatial Distribution of Local Games in Rural Areas (Case Study: Region Khoreshrostam)

نویسندگان [English]

  • abdolreza roknoddin eftekhari 1
  • mehdi pourtaheri 2
  • mehdi derakhshan 3
1 Professor of the Department of Geography - Faculty of Literature & Humanities - Tarbiat Modares University - Tehran - Iran
2 Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Geography department, tarbiat modares university, tehran,iran
چکیده [English]

. It is obvious that space distribution studies the how, why and stating the dispersion of the social and economic phenomena in the form of place, i.e. the position of these phenomena. How is the way of human phenomena dispersion and what differences dose the environment provide? Why is position of the human phenomena different in various places? So, it is possible to observe different dispersion of one phenomenon in mountain and in plain. The same is true about local games. They differ in various geographical areas.
In this research, we attempt to answer this critical question: Do the geographical and spatial factors lead to diversity and dispersion of the indigenous games in various rural areas? Also we attempt to analyze the relation between environment stability and the kind of indigenous game. This paper is an applied research and the method is descriptive-analytic one. Data collection method is documental and survey. The results of the surveys through recognition and ranking those villages which have indigenous and local games in Khoresh Rostam region; also the social sustainability index for 90 individuals (over 40) in the villages show that the geographical factors affected severely on the villages' local games. Also they revealed that indigenous games (traditional and modern) have affected the villages' social sustainability i.e. traditional games are more effective than modern games on this concern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leisure time
  • Indigenous games
  • spatial distribution
  • sustainable development
  • Intangible Cultural Heritage