چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

2 دانشجوی دکتری گردشگری، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

4 مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

10.22034/jtd.2020.207941.1873

چکیده

توسعه سریع فناوری در گردشگری و ظهور گردشگری هوشمند، توجه مدیران و سیاستگذاران مقصدها را به فرصت‏هایی که از تطبیق راهبرد هوشمندی در سطح مقصدهای گردشگری ایجاد می گردد، جلب نموده است. بر این اساس، گونه شناسی جدیدی برای مقصدها پدیدار شده که به آن عنوان مقصد هوشمند گردشگری اطلاق می‏شود. این پژوهش در پی ارائه چارچوب مفهومی است که در آن مولفه‏ها و عوامل هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری شناسایی و تبیین شده باشد. بدین منظور و برای ایجاد فهم و ادراک عمیق از ویژگی‏ها، عوامل و چگونگی پیاده‏سازی هوشمندی در مقصدهای گردشگری شهری، رویکرد کیفی و تفسیری اتخاذ و از روش فراترکیب برای گردآوری و تلفیق پژوهش‎های پیشین استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مفاهیم موجود در زمینه هوشمندی مقصدهای گردشگری را می‏توان در سه مقوله عوامل کلان، عوامل خرد یا سیستمی و وجوه مشخصه هوشمندی دسته‏بندی کرد. دیگر نتایج این تحقیق که آن را نسبت به تحقیقات دیگر متمایز می‏کند، شناسایی سه ویژگی اصلی در ارائه چهارچوب هوشمندی مقصدهای گردشگری است. این سه ویژگی شامل درنظرگرفتن مولفه‏های هوشمندی در قالب سیستم گردشگری، توجه به بعد شهر بودن مقصدهای گردشگری شهری که علاوه‏بر ارائه خدمات به گردشگران، محل زندگی ساکنان نیز هست و در نهایت مدنظر قرار دادن وجوه مشخصه هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری در دو وجه اثربخشی، پایداری، برابری و قابلیت زیست پذیری بیشتر در شهرها، و ابزارمند بودن، به‏هم پیوسته بودن و هوشمندتر بودن این مقصدها با توجه به کاربرد بنیان فناوری در بهبود عملکرد تمامی ذینفعان مقصدهای گردشگری شهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual framework of smartness of urban tourism destinations; A meta-synthesis approach

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ziaee 1
  • Ali Delshad 2
  • Mohammadtaghi Taghavifard 3
  • Abolfazl Ardeshir Tajzadeh Namin 4
1 Tourism Management Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran;
2 Phd Student , Tourism Management Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran;
3 Industrial Management Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran;
4 Tourism Management Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran;
چکیده [English]

The rapid development of technology in tourism and the emergence of smart tourism, has attracted the attention of managers and policy makers of tourism destinations to the opportunities created by implementing smart strategy at the tourism destinations. Accordingly, a new typology of destinations has emerged that is referred to the smart tourism destination. This research seeks to provide a conceptual framework in which the components and factors of smartness at urban tourism destinations are identified and explained. Therefore, in order to create a deep understanding of the characteristics, factors and how to implement smartness in urban tourism destinations, a qualitative and interpretive approach was adopted and a meta-synthesis method was used to collect and integrate previous researches. The results showed that the concepts of smartness in tourism destinations can be categorized into three categories: macro factors, micro or system factors and smartness attribute aspects. Another finding of this research that distinguishes it from other researches is the identification of three key features in providing a smartness framework for tourism destinations. These three features include considering the intelligent components in the tourism system, considering the urban dimension of urban tourism destinations that is also the place of residence of residents, in addition to providing services to tourists, and finally, considering the smart features of urban destinations in two aspects, including effectiveness, sustainability, equity and greater viability of cities, and being instrumental, interconnected and smarter with the use of technology basis to improve the performance of all stakeholders in urban tourism destinations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Smartness
  • Urban destination
  • Meta-Synthesis