نقش معماری خانه های روستایی در تمایلات رفتاری بازدیدکنندگان موزه میراث روستایی گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناس ارشد، مدیریت گردشگری، گرایش برنامه‌ریزی توسعه، پژوهشگر. مستقل.

10.22034/jtd.2020.226228.2016

چکیده

معماری و ویژگی های آن، به عنوان یکی از عوامل مهم جذب گردشگران نقش ایفا کرده اند؛ حال اینکه مجموعه سازی آن مبتنی بر میراث روستایی در قالب موزه، می تواند قدرت این جذابیت برای گردشگران را دوچندان سازد. بر این اساس، مقاله حاضر با هدف بررسی نقش معماری خانه های روستایی در تمایلات رفتاری بازدیدکنندگان در موزه میراث روستایی گیلان شکل گرفت. هدف پژوهش توصیفی – تبیینی بوده است. جامعه آماری، بازدیدکنندگان موزه میراث روستایی گیلان بودند. تعداد نمونه آماری با توجه به فرمولی که در قسمت روش پژوهش گزارش شده، 114 نفر برآورد گردید. از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. روایی پرسشنامه به صورت صوری و پایایی آن بر اساس تحلیل آلفای کرونباخ تایید شد. تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، با استفاده از آمار توصیفی و آزمون رگرسیون چندمتغیره انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد که معماری و عناصر چشم انداز معماری، عملکرد معماری، زیبایی شناسی معماری و معناگرایی معماری، به ترتیب، بیشترین تاثیر را بر تمایلات بازدیدکنندگان دارند. به طور کلی، آنچه نتیجه شد این است که نقش متغیر "معماری خانه های روستایی" در "تمایلات بازدیدکنندگان موزه میراث روستایی گیلان" قوی تر و شدیدتر از نقش تک تک عناصر تشکیل دهنده معماری در تمایلات رفتاری آنها است و این یعنی اینکه عناصر معماری دارای اثری هم افزاینده هستند و در ترکیب با هم، قدرت تاثیرشان زیاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Rural Houses’ Architecture in Behavioral Intentions of Visitors at Guillan’s Rural Heritage Museum

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari 1
  • Mahshid Nasouti 2
1 PhD Student, Department of Tourism Management, Faculty of Management & Accounting, Allame Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Master of Tourism Management, Independent Researcher.
چکیده [English]

Architecture and its features have played an important role in attracting tourists; However, the Collectivization of architecture based on rural heritage in the form of a museum can double the power of this attraction for tourists. Accordingly, this paper aimed to investigate the role of rural houses architecture and its elements (Structural, Functional, Identity, Conceptualism, Aesthetics, Landscape, Powerfully & Uniqueness) in the behavioral intentions of visitors to the Guillan Rural Heritage Museum. The purpose of this research was descriptive-explanatory. The statistical population was the visitors to the museum. According to conditions that reported in Methodology section, the sample size was estimated to be 114 people. Non-probability sampling method was used. Data were collected through a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by face validity and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Data analysis and hypothesis testing were performed using descriptive statistics and multivariate regression test. The findings showed that the architecture and its elements influence the behavioral intentions of the visitors of the Museum. However, the influence of the Landscape, Functional, Aesthetics, Conceptualism elements of architecture, respectively, have the greatest impact on visitors' intentions. In general, what has emerged is that the role of "rural house architecture" in visitors’ "behavioral intentions” of the Museum is stronger than the role of each architectural element in their behavioral intentions and that means that the architectural elements have an additive effect and, in combination, increases the power of their influences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural architecture
  • Behavioral Intention
  • Visitors
  • Guillan’s Rural Heritage Museum