طراحی مدل توسعه بوم گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حشمت مرادی، دانشجوی دکتری ترویج وآموزش کشاورزی، گروه ترویج وآموزش کشاورزی واحدایلام، دانشگاه آزاداسلامی، ایلام، ایران

2 عضو هیأت علمی ترویج وآموزش کشاورزی،گروه ترویج وآموزش کشاورزی واحدایلام، دانشگاه آزاداسلامی، ایلام، ایران

3 عضو هیأت علمی ترویج وآموزش کشاورزی، گروه ترویج وآموزش کشاورزی واحدایلام، دانشگاه آزاداسلامی، ایلام، ایران

4 محمد باقر آرایش، عضو هیأت علمی ترویج وآموزش کشاورزی، گروه ترویج وآموزش کشاورزی واحدایلام، دانشگاه آزاداسلامی، ایلام، ایران

10.22034/jtd.2019.188908.1758

چکیده

پژوهش حاضر به منظور طراحی مدل توسعه بوم گردی روستاهای هدف گردشگریاستان کرمانشاه با روش کمی-کیفی صورت گرفت . تحلیل داده های کیفی با نرم افزار maxqda12 در قالب 3 مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. نمونه آماری در بخش کیفی به روش گلوله برفی و 20 نفر از کارشناسان بود و در بخش کمی به روش خوشه ای وبه کمک جدول مورگان 384 نفر (جامعه آماری530 هزار نفر) از گردشگران و 336 نفر (جامعه آماری 2678 نفر) از سرپرست خانوارها بود. ابزارپژوهش مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته ناشی از فاز کیفی تحقیق و پیشینه بود و تحلیل داده ها با نرم افزار pls2 و Spss24 نشان داد که مدل توسعه بوم گردی در روستاهای مورد بررسی پژوهش برازش مناسبی دارند. از سویی دیگر مشخص گردید که تمام ابعاد موجود در مدل مفهومی تحقیق جهت اندازه گیری عوامل به درستی از بخش کیفی و مطالعات ادبیات پژوهش استخراج شده بودند و در سنجش مفاهیم مذکور دارای کارکرد مطلوبی بودند. مقدار ضریب تعیین چندگانه برای معادله ی ساختاری اصلی برابر با 85.5% شد که این مقدار نشان می‌دهد متغییرهای مستقل برونزا تحقیق شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشارکتی، جاذبه ها، مدیریتی، سیاست گزاری و زیرساخت ها و تسهیلات بوم گردی توانسته اند حدود 85.5% از تغییرات متغیر توسعه بوم گردی را پیش بینی نماید. که عامل اقتصادی دارای اولویت اول و عامل اجتماعی و فرهنگی، جاذبه ها ،عوامل زیرساختی، مشارکتی، مدیریتی و سیاست گزاری به ترتیب از اولویتهای دوم تا هفتم برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the ecotourism development model of the tourist destination villages of Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • heshmat moradi 1
  • Ali reza poursaeed 2
  • marjan vahedi 3
  • Mohamad baqer Arayesh 4
1 Agricultural Engineering Promotion and Education, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of Ilam
2 Member of faculty member of Agricultural extension and education department, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Ilam
3 Agricultural Education and Extension of Department, Agricultural College, Islamic Azad University, Ilam
4 Agricultural Education and Extension of Department, Agricultural College, Islamic Azad University, Ilam
چکیده [English]

The present study was conducted to design a model of ecotourism development in Kermanshah province's target villages by quantitative-qualitative method. Qualitative data analysis was performed using maxqda12 software in three stages of open coding, axial coding and selective coding. The method sample in the qualitative section was snowball and inclod 20 experts and in the quantitative section by cluster method with the help of Morgan table 384 persons (statistical population 530 thousand) were tourists and 336 persons (statistical population 2678 persons) were heads of households. The research tool was an interview and a researcher-made questionnaire derived from the qualitative phase of the research and background. Data analysis using Pls2 and Spss24 software showed that the model of Ecotourism development in the villages under study was appropriate. On the other hand, it was found that all the dimensions of the conceptual model of the research were extracted from the qualitative and literary studies of the research literature in order to measure the factors and had a good function in measuring these concepts. Multiple coefficient of determination for the main structural equation was 85.5%, indicating that the independent extrinsic variables of the study including economic, social and cultural factors, participation, attractions, management, policy making and infrastructure and ecological facilities were able to reach 85.5%. Anticipate the variations of ecological tourism development. Priority economic factor and socio-cultural factor, attractions, ecosystems infrastructure, participatory, managerial and policy making priorities are second to seventh respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism Development Model
  • Coding
  • Tourism
  • Kermanshah