رهیافت‌های پیشگیری از وقوع جرم علیه گردشگران خارجی در ایران: مورد مطالعه کلان‌شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی جغرافیا دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران. ایران

3 کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران. ایران.

10.22034/jtd.2019.165042.1604

چکیده

امنیت از کلیدی‌ترین نیازهای رشد و توسعه گردشگری است. هدف این پژوهش شناخت رهیافت‌های پیشگیری از جرم علیه گردشگران خارجی در کلان‌شهر تهران است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی در چارچوب روش‌دلفی است. روش دلفی در 3 گام شامل مرحله کیفی-اکتشافی و 2 مرحله کمّی پیمایش دلفی اجرا شد. در مرحله کیفی براساس نمونه‌گیری گلوله‌برفی 15 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با متخصصان و خبرگان انجام، و داده‌ها به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی تجزیه ‌و تحلیل شد. سرانجام 49 رهیافت شناسایی و مبنای تهیه پرسشنامه دلفی قرارگرفت. سپس با جلب مشارکت‌ 15 نفر دیگر، تعداد اعضای پانل دلفی در مرحله نظرسنجی به 30 نفر افزایش یافت. 49 رهیافت پیشگیری از وقوع جرم علیه گردشگران خارجی در 4 بخش شامل: 10 گزاره در بخش حمل و نقل گردشگری، 12 گزاره در مکان‌ها و مراکز اقامتگاهی، 16 گزاره در مکان جاذبه‏های گردشگری، و 11 گزاره در مراکز پذیرایی، خدماتی و تجاری گردشگری دسته‌بندی شد. آزمون ضریب‌توافقی کندال، در دور دوم اجرای پرسشنامه دلفی حصول اجماع بالاتر از50% میان مشارکت‌کنندگان در 4 بخش یادشده را آشکار ساخت. جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی و تاکسی‏های غیرمجاز در فرودگاه‌ها و پایانه‏های مسافربری، دسترسی بهنگام پلیس به سیستم‌های ثبت اطلاعات گردشگران در مراکز اقامتگاهی، فرهنگ‌سازی سفرگروهی و دورنشدن گردشگران از همسفران، برخورد قانونی با مراکز پذیرایی، خدماتی و تجاری گردشگری متخلف و جلوگیری از فعالیت آن‏ها، بعنوان مهمترین رهیافت‌ها شناسایی شدند. نتایج پژوهش دربردارنده‌ی رهیافت‌های کاربردی برای گردشگران، فعالان و مدیریت بخش‌گردشگری، نهادهای امنیتی و پیشگیری از وقوع جرم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime Prevention Approaches to Foreign Tourists in Iran: A Case Study in Tehran

نویسندگان [English]

  • Naser Bayat 1
  • ebrahim davoodi dehaghani 2
  • mohammad hasan souri 3
1 Department of geography. faculty of command & staff, Amin Police University
2 Department of Crime Prevention, Faculty of Command and Staff, Amin Police University, Tehran. Iran
3 Master of Police Command and Control, Faculty of Command and Staff, Amin Police University. Tehran. Iran
چکیده [English]

Security is one of most important needs of tourism development. Therefore, the purpose of this study is identify crime prevention approaches against foreign tourists in Tehran metropolis. The research is a descriptive-survey based on purpose of the data collection, in framework of Delphi survey. Delphi method was implemented in 3 steps including qualitative-exploratory and two-step Delphi surveys. In qualitative stage, 15 semi-structured interviews with experts and experts were conducted based on the sampling. Data were analyzed and quantitative analysis of content was analyzed. Finally, 49 approaches were identified. findings of the qualitative stage were based on the Delphi questionnaire and by adding 15 others to collaborators, number of members of Delphi panel increased to 30 at survey stage. 49 approaches to crime prevention against foreign tourists in 4 sections including 10 cases at entry and exit points and tourism routes, 12 cases in places and residential centers, 16 cases in tourist attractions, and 11 in catering centers, Service and commercial tourism. The Kendall Coefficient Coefficient Test in the second round of the Delphi Questionnaire revealed a consensus over 50% among the participants in the four sections. Preventing the activity of personal and unauthorized taxi drivers at airports and passenger terminals, the timely availability of police to tourist information systems in residential centers, the development of group travel camps and the absence of tourists from their fellow travelers, legal clashes with catering, service and business centers. Defying tourism and preventing their activities, if repeated, were identified as the most important approaches

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime Prevention
  • Tourism
  • Foreign Tourism
  • Delphi method
  • Tehran Metropolis