مدل سازی شبکه های اجتماعی در رفتار گردشگران با رویکرد ساختاری-تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی،واحدکرمانشاه،دانشگاه آزاداسلامی،کرمانشاه،ایران

2 گروه مدیریت. دانشگاه کردستان. سنندج.ایران

3 گروه اقتصاد ، واحدکرمانشاه،دانشگاه آزاداسلامی،کرمانشاه،ایران

10.22034/jtd.2019.157949.1569

چکیده

رشد صنعت گردشگری وابسته به استفاده از ابزارهایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات است و بدون بکارگیری مؤثر آن در بازار رقابتی امکان فعالیت و بقاء وجود ندارد. در این بین شبکه‌های اجتماعی مجازی، ابزاری بسیار کارامد برای بازاریابی و تاثیر بر رفتار گردشگران هستند پس ضروری است تا با استفاده‌ی مؤثر از آن و پاسخ درست به خواست گردشگران ضمن کسب سهم مناسب از بازار گردشگری و سود حاصله، از سایر مزایا و منافع این صنعت همچون منافع اقتصادی، فرهنگی، اشتغالزایی، توسعه‌ی پایدار و غیره نیز بهره‌مند شد. هدف از این پژوهش شناسایی و تدوین الگویی جامع از عوامل اصلی است که شبکه‌های اجتماعی از طریق آن بر رفتار گردشگر در تصمیم گیری، انتخاب و خرید خدمات گردشگری اثر می‌گذارد. در این نوشتار پس از بررسی حدوداً یک صد پژوهش مرتبط دارای نتایج کیفی و منتشر شده در مجلات معتبر از بین چهارصد منبع اولیه‌ی تایید شده و مصاحبه با خبرگان، ابتداء با استفاده از روش فراترکیب و استخراج 1400 کد باز و 45 کد محتوایی، مؤلفه‌های اصلی که شبکه‌های اجتماعی از طریق آن بر رفتار گردشگران تاثیر می‌گذارند، مشخص شد و سپس الگوی نهایی برای سطح بندی متغیرها، از روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری تدوین گردید. مدل نهایی پژوهش شامل 5 تم یا متغیر اصلی در سه سطح است که به ترتیب اولویت و قدرت تاثیرگذاری، عبارت از: محیط کلان(سطح سه)، بازاریابی(سطح دو) و عوامل مدیریتی، فردی، گروه(سطح یک) است و می‌تواند توسط کلیه فعالان گردشگری در جهت بهبود فرایندهای بازاریابی، ارزش آفرینی و کسب سود، مورد استفاده قرار‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Networks Modeling in Tourist Behavior with ISM( Interpretive Structural Modeling approach)

نویسندگان [English]

  • Reza Minaee 1
  • Farshid Namamian 1
  • Fakhrodin Maroofi 2
  • Alireza Moradi 3
1 Department of Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Manegament Faculty, Kurdestan University, Sanandaj, Iran
3 Department of Economy, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Using the tools such as information and communication technology is essential for the growth of the tourism industry, and it is not possible for this the industry to operate and survive in a competitive market without the effective use of such tools. As one of the most effective tools for marketing and influencing the tourists’ behavior, virtual social networks can ensure an appropriate share of the tourism market as well as other benefits such as economic, cultural, employment, sustainable development, and so on in case of effective use and correct response to the tourists’ demands. The present research aimed to identify and formulate a comprehensive model of the main factors by which, social networks affect the tourists’ behavior in decision making, selection and purchase of tourism services. For this purpose, after reviewing about one hundred related researches with qualitative and published results in valid journals, at first the main components by which, social networks affect the tourists’ behavior were identified among 400 initial approved sources and interviewing the experts and using Meta Synthesis method and extraction of 1400 open and 45 content codes, and then, the final model was developed for leveling the variables using structural-interpretive modeling. The final research model consists of five main themes or variables in three levels by priority and influence including macro environment (level three), marketing (level two) and management, individual, group factors (level one) which can be used by all tourism activists to improve marketing, value creation and profit making processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Tourist Behavior
  • Tourism Marketing
  • Meta synthesis
  • ISM Method