نقش ارزش ها و نگرش های گردشگران در پاسخ های شناختی و رفتاری آنان در انتخاب وب سایت های خدمات گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jtd.2019.183326.1712

چکیده

امروزه دست اندرکاران گردشگری به عنوان بزرگترین صنایع درجهان و مهمترین منبع درآمد، بیش از هرچیز، بر ایجاد روابط پایدار و سودآور با بازدیدکنندگان تأکید می کنند که این امر مستلزم شناخت رفتار مصرفی گردشگران و برنامه ریزی جهت جلب رضایت انان و ایجاد انگیزه بازدید مجدد در آنها می باشد. در این راستا یکی از گسترده ترین مفاهیم مورد پذیرش در رفتار مصرفی گردشگری، درک نگرش و ارزش آنها می باشد که نقش مهمی را در شکل دهی رفتار بازی می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر ارزش و نگرش گردشگران ورودی به ایران بر پاسخ های شناختی و رفتاری آنان در استفاده از خدمات انلاین گردشگری می باشد. لذا تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر گردآوری داده‌ها، از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد.از بعد روش گردآوری اطلاعات نیز از روش میدانی بهره گرفته شده است. از نرم افزارهایspss و plsبرای پاسخ به سؤالات تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد ابعادی از ارزش و نگرش تاثیر پررنگ تری بر پاسخ های رفتاری و شناختی گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری دارند. لذا می توان با برنامه ریزی صحیح، ضمن تقویت این ابعاد، سعی در برطرف نمودن نقاط ضعف موجود در سایر گزینه ها نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Cognitive and Behavioral Response: The Role of Attitudes and Values

نویسندگان [English]

  • mirpouria naghipour 1
  • Fereshteh Mansouri Moayyed 2
  • asadolah kordnaeij 1
1 tarbiat modares
2 Business administration, Tarbiat Modares university
چکیده [English]

In today's competitive and challenging environment, all organizations such as tourism emphasize on building sustainable and profitable relationships with customers. New marketing will lead companies, in addition to trying to observe new customers, to maintain current customers and establish a permanent relationship with them. Therefore, one of the broadest accepted concepts in consumer behavior, attitude and value and their behavior plays an important role in shaping consumer behavior. So this is an applied research which was developed to investigate the above relationship. The statistical population of this study is composed of tourism which visited Iran in 1396. Based on the Cochran formula 411 individuals have been considered as the statistical sample. For data collection the standard questionnaires were applied. The validity and reliability of the questionnaires were tested and the required changed were applied. As the results show the attitude-dimensional dimension has a significant effect on the level of happiness and functional, and on the other hand, the dimension of happiness also has a significant effect on the increase in the number of clicks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Attitudes
  • Tourism Values
  • cognitive responses
  • Behavioral Responses
  • Tourism Destination