آسیب شناسی کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری در پژوهش های گردشگری ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/jtd.2019.152158.1534

چکیده

در سال‌های اخیر، استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در مطالعات گردشگری به طور کامل گسترش یافته است. با این حال، در هنگام استفاده از این روش، چالش‌هایی وجود دارد که باید شناسایی و رعایت شود. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تحلیل زمینه‌های چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز در استفاده از SEM در تحقیقات گردشگری در ایران است. پژوهش حاضر، مبتنی بر مطالعه‌ی مروری به صورت ‌نظام‌مند و از طریق تحلیل داده‌های ثانویه انجام شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق، مقالات نشریه‌های داخلی گردشگری (علمی-پژوهشی مصوب وزارت علوم) از ابتدای انتشار فصلنامه‌ها تا پایان سال 1396 هستند. روش نمونه‌گیری فرآیند هدفمند بود که پس از طی این فرآیند، حجم نمونه‌ی آماری تعداد 116 مقاله تعیین شد. تحلیل داده‌ها مبتنی بر دو رویکرد از طریق نرم‌افزار SPSS25 انجام پذیرفت؛ رویکرد اول: تحلیل توصیفی مقالات و رویکرد دوم: تحلیل چالش‌های کاربرد روش SEM. نتایج نشان می‌دهد که عدم بررسی حجم نمونه لازم، عدم انجام آزمون نرمالیته توزیع داده‌ها، عدم گزارش کامل تجزیه‌ی اثرات و اندازه اثر R2 و گزارش انتخابی و سلیقه‌ای شاخص‌های برازش از جمله مهمترین آسیب‌ها و چالش‌های محققان ایرانی در استفاده از SEM در تحقیقات گردشگری هستند. توصیه‌های علمی مبتنی بر رفع این چالش‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Application of Structural Equations Modeling in Iranian Tourism Researches

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari
Ph.D student in Tourism, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

In recent years, the use of structural equation modeling is widespread in tourism studies. However, when using this method, there are challenges that need to be identified and resolved. Accordingly, the purpose of this study is to identify and analyze the challenging and problematic areas of using SEM in tourism research in Iran. This study has been done Based on a systematic review through secondary data analysis. The statistical population of this research is the Persian-language articles published in the internal scientific-research tourism journals (approved by the Ministry of Science) from the beginning of the publication of the quarterly papers by the end of 1396. Sampling method was a purposeful process and after that, the sample size was determined 116 papers. Data analysis was performed based on two approaches by using SPSS25 software. First Approach: Descriptive Analysis of Articles and Second Approach: Analysis of the Challenges of Using the SEM Method. Results show that Lack of checking the required sample size, Failure to test the normal distribution of data, Lack of attention and a complete report of the effect analysis and effect size of R2 and As well as selective and arbitrary reporting of fit indices are among the most important challenges and mistakes of Iranian researchers in using SEM in tourism research. Scientific advice is provided to overcome these challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Equation Modeling (SEM)
  • Challenges and Mistakes
  • Tourism Researches
  • Iranian Tourism Journals