کلیدواژه‌ها = گردشگری
ایجاد اشتغال صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم‌ها

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 153-172

10.22034/jtd.2020.216474.1944

عزیزاله جعفری؛ زهرا نادعلی پور؛ زهرا حیدری فر؛ محسن باقری


ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری استان لرستان

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 183-196

10.22034/jtd.2019.178868.1699

محمد حکاک؛ مریم احمدی فرد؛ آرش حبیبی


طراحی مدل توسعه بوم گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 25-46

10.22034/jtd.2019.188908.1758

حشمت مرادی؛ علیرضا پورسعید؛ مرجان واحدی؛ محمد باقر آرایش


چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 188-213

10.22034/jtd.2020.207941.1873

محمود ضیائی؛ علی دلشاد؛ محمدتقی تقوی فرد؛ ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین


روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 59-81

10.22034/jtd.2019.177235.1682

نیما سلطانی نژاد؛ حمیدرضا ایرانی؛ مرتضی سلطانی؛ حمیدرضا یزدانی


اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری سلامت ایران در افق 1414 با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 8، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-29

10.22034/jtd.2019.173793.1663

کیوان پلویی؛ صفر فضلی؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ روح الله بیات؛ اسماعیل قادری


مقایسه الگوریتم های تناظریابی برای تهیه تور مجازی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 41-64

10.22034/jtd.2018.143726.1484

عادل زنگانه؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مسعود ورشوساز


فرصت های اجتماعی اشتغال زنان در گردشگری

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 82-101

10.22034/jtd.2018.140024.1457

الهام حبیبی؛ محمدصادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا


تأثیر تجربه برند هتل بر ارزش ادراک شده گردشگران و قوت برند هتل

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 102-119

10.22034/jtd.2018.153466.1545

شهرام خلیل نژاد؛ امید سلیمان‌زاده؛ مرضیه کراقلی


بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-17

10.22034/jtd.2019.118442.1334

علیرضا تمیزی؛ ساناز شهبازی


بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعه گردشگری سلامت

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 100-118

10.22034/jtd.2019.93778.1148

فهیمه عباسی؛ یوسف رمضانی؛ محمود هوشمند


تحلیل جایگاه عناصر زنجیره تأمین صنایع دستی جزیره قشم با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 139-159

حنانه محمدی کنگرانی؛ مهناز حسین زاده؛ محمد سپاهی پارسا


تاثیر ارزش ویژه برند گردشگری بر وفاداری گردشگران موزه (مورد مطالعه: موزه ملی ایران)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 190-207

10.22034/jtd.2020.110406

پرویز آقایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ حیدر محمدی