کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
آسیب شناسی نظام آموزش های کوتاه مدت گردشگری ایران از رویکرد ذی نفعان

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 73-88

10.22034/jtd.2020.237797.2070

جعفر باپیری؛ زاهد شفیعی؛ نسیم محمدیان محمودجیق؛ امین سلطانی هوراند؛ ترانه حاجی احمدی فرمهینی