کلیدواژه‌ها = گردشگری فرهنگی
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در گردشگری خلاق )نمونهٔ موردی: هورامان استان کردستان)

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 122-139

10.22034/jtd.2023.357543.2653

سارا سلیمانی؛ صبا کسانی؛ ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین


الگوی تعامل پایدار سیاست و میراث فرهنگی در توسعهٔ گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 121-140

10.22034/jtd.2021.311886.2489

محمدرضا صالحی پور؛ اکبر پورفرج؛ سیدمجتبی محمودزاده؛ احمد گل محمدی


مدل‌سازی پیامدهای توسعه پایدارِ گردشگریِ فرهنگی؛ رویکرد آمیخته

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 214-234

10.22034/jtd.2019.183458.1717

مهنا نیک بین؛ حمید ضرغام بروجنی؛ سید رضا صالحی امیری؛ کامران محمدخانی؛ فرهاد غفاری


واکاوی چگونگی تبدیل اصفهان صفوی به پیش‌الگوی یک مقصد سفر

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 181-201

10.22034/jtd.2019.190477.1769

صدرالدین طاهری؛ زهره سلطان مرادی


بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری فرهنگی در جامعه عشایر قشقایی ایران

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 62-78

10.22034/jtd.2020.110376

سیدسعید میرواحدی؛ الهام اسفندیاری بیات