کلیدواژه‌ها = شاخص قیمت مصرف کننده
بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-17

10.22034/jtd.2019.118442.1334

علیرضا تمیزی؛ ساناز شهبازی