کلیدواژه‌ها = پری‌یرا اصلاح‌شده
تحلیل ارزشمندی و چرخۀ زیست میراث گردشگری شهرستان شوش دانیال (ع)

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 61-81

10.22034/jtd.2020.205461.1854

خدیجه موسوی؛ سید حجت موسوی؛ صدیقه کیانی